ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐊᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ

ᔮᓐᓄᐊᕆ 21, 2020
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᔮᓄᐊᕆ 21, 2020) ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᔫ ᓴᕕᑲᑖᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓗ ᐊᓗᑭ ᑰᑦᑎᖅ ᐊᑎᓕᐅᖅᑲᐅᕘᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᓯᑎᐱᕆ 9, 2019
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᓯᑎᐱᕆ 9, 2019) – ᓄᓇᕘᑉ ᒥᓂᔅᑕᐅᖃᑎᒌᖏᑦ ᐊᑯᓐᓂᐊᖓᓐᓂᑦ−ᑲᑎᒪᓂᖕᒥᑦ ᐃᓱᓕᓚᐅᖕᒪᑦ ᐊᕐᕕᐊᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥᑦ, ᓄᑖᒥᑦ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.

ᐊᔾᔨᒃᑯᕕᒃ

 
ᕖᕝᕗᐊᕆ 20, 2020
 
ᕖᕝᕗᐊᕆ 19, 2020
 
ᕖᕝᕗᐊᕆ 18, 2020