ᒫᑦᓯ 24 ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᐳᕙᒡᓗᖕᓇᐅᑉ ᐅᓪᓗᕆᕙᐅᒃ. ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᖃᖅᐸᒃᐳᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᐳᕙᒡᓗᖕᓇᐅᑉ ᐅᓪᓗᖓᓂ… ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᒫᔾᔨ 14, 2023) − ᐅᓪᓗᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ, ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐸᐅᓗᓯ ᐊᕿᐊᕈᖅ ᓴᖅᑭᑦᑎᖅᑲᐅᕗᖅ ᐅᓂᒃᑳᒥᒃ ᑕᐃᔭᐅᔪᒥᒃ, ᓄᓇᕗᑦ… ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᕕᐅᓪᓗᐊᓕ 27, 2023) – ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᓕᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒍᒪᕗᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑎᓗᐊᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᓯᕗᓂᑦᓴᖓᓄᑦ… ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
CBC News
CBC News
nunatsiaq.com