ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐊᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ

ᓯᑎᐱᕆ 9, 2019
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᓯᑎᐱᕆ 9, 2019) – ᓄᓇᕘᑉ ᒥᓂᔅᑕᐅᖃᑎᒌᖏᑦ ᐊᑯᓐᓂᐊᖓᓐᓂᑦ−ᑲᑎᒪᓂᖕᒥᑦ ᐃᓱᓕᓚᐅᖕᒪᑦ ᐊᕐᕕᐊᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥᑦ, ᓄᑖᒥᑦ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᓯᑎᐱᕆ 6, 2019
ᐊᕐᕕᐊᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᓯᑎᐱᕆ 6, 2019) − ᓯᕗᓕᖅᑎ ᔫ ᓴᕕᑲᑖᖅ ᐅᓪᓗᒥ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐊᐅᒪᑦᑎᔨᒻᒪᕆᖏᑦ. ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.

ᐊᔾᔨᒃᑯᕕᒃ

 
ᓄᕕᐱᕆ 11, 2019
 
ᓄᕕᐱᕆ 7, 2019
 
ᓄᕕᐱᕆ 7, 2019