ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐊᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ

ᓄᕕᐱᕆ 29, 2020
ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᖅ ᓴᖅᑭᑕᖅ 13-ᓂᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᓯᒪᔪᖃᓕᖅᐳᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᓄᕕᐱᕆ 29, 2020) – ᐅᓪᓗᒥ,... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᓄᕕᐱᕆ 28, 2020
ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᖅ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᔪᖅ ᑕᓪᓕᒪᓂᑦ ᓄᑖᓂᑦ ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ-19ᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᓯᒪᔪᖃᓕᖅᐳᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᓄᕕᐱᕆ 28, 2020) − ᐅᓪᓗᒥ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.