ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐊᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ

ᔮᓐᓄᐊᕆ 14, 2021
ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ - ᔭᓄᐊᕆ 14, 2021 ᓯᕗᓕᖅᑎᒥᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ: ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ. ᓄᑖᓂᒃ ᐆᒪᔪᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᐱᑕᖃᙱᓚᖅ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᔮᓐᓄᐊᕆ 12, 2021
ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ - ᔭᓄᐊᕆ 12, 2021 ᓯᕗᓕᖅᑎᒥᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ: ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ. ᐅᓪᓗᒥ, ᓄᑖᒥᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.