ᒥᓂᔅᑕᐃᓐᓇᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ

ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ, ᖁᑦᑎᓂᖅᐹᖑᓪᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑎᐅᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᕕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓯᕗᓕᖅᑎᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ 8 -ᖑᒐᔪᑦᑐᑦ ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ, ᐊᑕᖏᖅᑐᒋᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓕᒫᓄᑦ.

ᐱᔭᐃ ᐊᕿᐊᕈᖅ
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎ
ᐅᒃᐱᕐᓇᖅᑐᖅ ᐸᒥᓚ ᕼᐊᑯᖓᒃ ᒎᕐᔅ
ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᑉ ᑐᒡᓕᐊ
ᒥᓂᔅᑕ ᖁᐊᓴ ᑯᓱᒐᖅ
ᒥᓂᔅᑕ ᑕᐃᕕᑎ ᐊᕿᐊᕈᖅ
ᒥᓂᔅᑕ ᒥᓂᔅᑕ ᒪᒡᒍᓚ ᓇᑲᓱᒃ
ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᖃᑕᐅᔪᖅ ᐋᕐᓗᖅ ᒪᐃᓐ
ᒥᓂᔅᑕ ᑕᐃᕕᑎ ᔪᐊᓇᓯ
ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔪᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ
ᔪᐊᓇ ᖁᐊᓴ