Hivuliuqtip Uqauhikhat

Upluirvia 6, 2018
Hivuliqti Joe Savikataaq ublumi tuhaqtitiyuq haffuminga uqaqtamininik:  “Ublumi,uumani Nunaryuami Tamaat Ubluanik talvuuna Itqaumanikkut Hanaqidjutikharnik Nigaqtaunaitumik Arnanun Arnaruhirnunlu, itqaumayavut 14 arnat inuaqtauhimayut Montreal-mi uumani ubluani 1989-mi, amigaittullu aallat iqhiuqtitauhimayut, aanniqtauhimayut tuqqutauhimayutluuniit ningaqtaunirmit.  Atuqpaktaralu nikadjutigiyatit takuyumayatkallu ubluani tamarmik arnat Nunavunmi, Kanatami tamainnilu nunaryuami iqhiuqhimaitumik hivuuranaitumikkinatutliqaak angutitut. Puiguyuitugut, akhuuqpangniaqtugullu nakatqingnahuarlugu... taiguqhimmaarit.
Aktuupa 11, 2018
Hivuliqti Joe Savikataaq ublumi tuhaqtitiyuq haffuminga uqaqtamininik:  “Uumani Nunaryuami Ublua Arnarutit, quviahuutigiyumayatka ihumagilugillu hakugingingat, ayuinnirit, ikayuutait akhuurutigivaktaillu arnat arnarutillu ikayuutigivaktainik nunallaanut, timiqutauyunut takuyumayanullu.  Tadja atautikkut ikayuqtigiikpalliadjutigiyait ihuaqharahuarutikhainik ihuinnaarutauvaktunik arnanut arnarutinut hivulliutiyukhanut, akhuuhimmaaquyatka uqautigilugit ayuqhautauvaktut avikturniani. Ilaani Quvianaitpiaraluaqtitlugit, ihuaqhaqtauiyukhat ihumagiyauyukhallu.  Angutauplunga hivuliqtiuplunga,... taiguqhimmaarit.
Apitilirvik 10, 2018
Hivuliqti Joe Savikataaq ublumi tuhaqtitiyuq haffuminga uqaqtamininik: “Una Iqqittiaqlugu Inuuhit Ubluangani, apigiyatka tamaita Nunavunmiutat nigiukhimayukhat nigiurutikharnik, quviahuutigilugu pidjutiginahuaqtaptingnik akhuruutikharniklu. Nunalaavut upingniqaqtun ilatiptingnun, ilihimayaptingnunlu pigiaqaqtaptingniklu. Tamapta atayugut, tamapta piqpagiyauyugutlu. Uqarumaguvin, hivayainagialik ukuninga: Nunavunmi Kamatsiaqtut Hivayautikkut Ikayuqtiuyit (hailiyut 24-ni ikarnirni ubluq tamaat, saivani ubluni havainirmi) talvani 867-979-3333 uvaluuniit akiittuq 1-800- 265-3333. Ayuqhaqpiaktunut... taiguqhimmaarit.
Julai 18, 2018
(Moncton, NB) - Ukiuqtaqtumi Hivuliqtiit ublumi quviagiyait nutaat ilauyut Kanataup Kavamainni Ministanggit niriuqtutlu havaqatigiyaanggini tamaita Ministait Hivuliqtilluaqlu Kanatamun havaqhimmaariami ukiuqtaqtumi hivulliutigiyainnik havaaqhat. Yukaanmi Hivuliqti Sandy Silver, Nunattiaqmi Hivuliqti Bob McLeod Nunavut Hivuliqtialu Joe Savikataaq havagumakpiaqatiumayait Ministait havaktauyukhanik ihariagiyauyunik ukiuqtaqturmiutanit ilitturiplugulu aadlanggania itqaumaplugu nunagiyainnik. Talvalluaq, ukiuqtaqtumi Hivuliqtiit uqaqhimmaangniaqtait ihariagiyainnik akhungnaittumik pilutik... taiguqhimmaarit.
Julai 9, 2018
Iqaluit, NU Hivuliqhuqti Joe Savikataaq ublumi tuhaqtitiyuq uumiga uquhiqmik:  “Talvani Nunavut Ubluani, kuviahutiqaqtiluta 25-giyaanik aniguqniganik inujuhikmi sainiqniganik Nunavumi Agiqatiriigut, quviahuutiqaqtuga amihunik iniqhimayaptiknik. Nunavumiut tuniqtuyut ihuakqutinik atutiaqpaktut nunagiyauyuniitulu ihumagitiaqpakhugit. Ilipqamainaqtavut hakugikhivaaliqpakhutalu ayuqnaqpakaluaqtilugu. Ublumi, quviahugitiyaquut una tuniqhimaniq nahuriyavulu atuqtukhat 25-guyut ukiut nahuriyaqaqhuta naamainaqnikhaaniklu. Ilitquhiqut, uqauhiqkut, atuqtavulu ihumatuniriyakulu napatiktikni... taiguqhimmaarit.