Hivuliuqtip Uqauhikhat

Iqaluit, Nunavut (April 29, 2021) - Hivuliqti Savikataaq ublumi tuhaqtitijuq hapkuninga uqaqtaminik:  “Ingumannaktumik qakuguuqtaqqut Apiqhuiji Thomas Berger, qimaijuq angijumik ilitaridjutikhamik imaalu aktuqniqaqhimajurlu tamainut Kanadami Ukiuqtaqturmiuut.  Berger amigaitpiaktunik ikajuutiqaqhimajuq inuuhiqattiarutikhanik hivumuuqpalliadjutikhaniklu Nunaqaqqaaqhimajunut imaalu Inuinnarnut inugiangniit aktuqtauhimajuq Nunavut akhuraaluk. Titiraqhimajaa 2005 Nunavut Havaakhaq unniudjut ihuaqpiaktumik naunaijautat apqutikhanik hivumuuqpalliadjutikhanik ihuaqtumik Nunavunmi Inuit… taiguqhimmaarit.
Qausuitturmi, Nunavut (April 26, 2021) - Hivuliqti Joe Savikataaq ublumi tuhaqtitaa una uqauti:  “Tuhaajunga quvianaitpiaqtumik huiqtuqaqtumi halikaapta iukkarmat haniani Qausuittumi unnuaq. Ajurnaqtuq, tamaita pingahun iluani halikaaptamiittun huiqtun uvani Griffin Qikiqtami. Una ajurnaqpiaqtuq uvamnullu, una iukkarniq pijuq tingmitillutik qaujihariaqtuqhugin uvani Lancaster Soundmi nanuit amigainniit, havakhimadjutaa Avatiliqijikkut Havagvianin. Taimaatun RCMP-kut havaktillugin naunaijarnikkut huuq iukkaqtuq, apirijaffi ihumagilugin huiqtun ilagijaillu. Ihumagittiarhugin taapkuat… taiguqhimmaarit.
Iqaluit, NU Hivuliqti Joe Savikataaq ublumi tuhaqtijait uumuuna uqautikkut: “20ni ukiuni ublumi, nunagijaa Kanadaup aallanguqtuq taimungaraalungmun, qujagidjutaanun mahulingaininginnun, ajungidjutinginnun qanuriliurumadjautainnunlu Nunavunmiutanin Inuinnarnin. Ilaani uppirnaittuq qaangiqhimajun 20ngujut ukiut talvannga piliuqninganin nunaptiknik. 20ngujut ukiut talvannga pininganin hakugiktumin tautukhimanirmin, quviahungnianin pijaarunarhininganinlu, unalu kahaktauttaaqtutun ittutun minghingnarninganik niriuknirmi. Piuqpiarninga hivumuunirni Nunavunmi kajumingittut niriugijaraluaptikni.… taiguqhimmaarit.
Iqaluit, NU ​   Hivuliqti Joe Savikataaq ublumi tuhaqtipkaidjutikhamik piyuq haffuminga titirarhimayumik:  "Aulahimmaagutaata Tibiiq (TB) Inungnun pidjutauyuq ukiuqaqtunun ulurianangnirmun, quglukhimanirmun uvalu nikalirnirmun. Nunavunmi, tamaita tamatkiqpalliavaktut nakuunggittumik pidjutivaktut kavamatuqainnit ihuittumik munaqhiliqivaktauvakkamik TBiiktunut 1940 s ni, 1950 s ni, 1960 s nilu.   Pihiqtunaitpiaqhunilu amigaittut pikpagiyavut huiqpangmatta avaliittutik aggitjaunggittutiklu aimmavingmingnut ihuaqtumik takudjutiffaaqtauhimaittut hadja… taiguqhimmaarit.
Iqaluit, NU  Hivuliqti Joe Savikataaq ublumi tuhaqtitiyuq haffuminga uqagahamik:  “Angiyumik ingumanaqtumik nagliguhuutimnik ilainun uvalu ilanainunlu uuma Charlie Panigoniak huingman ublumi. Charliep ilitquhia tamainun Nunavunmi attauhiq quviahungniq, quvianaqtumik nangudjutaa uvalu quviahuktidjutaa aalanun. Atuutait ilihimayauyut Nunavunmi, quviagiyauyuq uvalu piqamaaqtauyut nunallaanin. Havakhuni CBCkuni tuniyaubluni uuminga Ilitaridjutiqyuamun Nunavunmi Tikkuaqtaudjut, hakugiktumik nipilik Inuit uqauhiinun uvalu Ukiuqtaqtumun.  Quyayunga ilihimagapku Charlie amigaituni… taiguqhimmaarit.
Hivuliqti Joe Savikataaq ublumi tuhaqtitiyuq haffuminga uqaqtamininik:  “Ublumi,uumani Nunaryuami Tamaat Ubluanik talvuuna Itqaumanikkut Hanaqidjutikharnik Nigaqtaunaitumik Arnanun Arnaruhirnunlu, itqaumayavut 14 arnat inuaqtauhimayut Montreal-mi uumani ubluani 1989-mi, amigaittullu aallat iqhiuqtitauhimayut, aanniqtauhimayut tuqqutauhimayutluuniit ningaqtaunirmit.  Atuqpaktaralu nikadjutigiyatit takuyumayatkallu ubluani tamarmik arnat Nunavunmi, Kanatami tamainnilu nunaryuami iqhiuqhimaitumik hivuuranaitumikkinatutliqaak angutitut. Puiguyuitugut, akhuuqpangniaqtugullu… taiguqhimmaarit.
Hivuliqti Joe Savikataaq ublumi tuhaqtitiyuq haffuminga uqaqtamininik:  “Uumani Nunaryuami Ublua Arnarutit, quviahuutigiyumayatka ihumagilugillu hakugingingat, ayuinnirit, ikayuutait akhuurutigivaktaillu arnat arnarutillu ikayuutigivaktainik nunallaanut, timiqutauyunut takuyumayanullu.  Tadja atautikkut ikayuqtigiikpalliadjutigiyait ihuaqharahuarutikhainik ihuinnaarutauvaktunik arnanut arnarutinut hivulliutiyukhanut, akhuuhimmaaquyatka uqautigilugit ayuqhautauvaktut avikturniani. Ilaani Quvianaitpiaraluaqtitlugit, ihuaqhaqtauiyukhat ihumagiyauyukhallu.  Angutauplunga… taiguqhimmaarit.
Hivuliqti Joe Savikataaq ublumi tuhaqtitiyuq haffuminga uqaqtamininik: “Una Iqqittiaqlugu Inuuhit Ubluangani, apigiyatka tamaita Nunavunmiutat nigiukhimayukhat nigiurutikharnik, quviahuutigilugu pidjutiginahuaqtaptingnik akhuruutikharniklu. Nunalaavut upingniqaqtun ilatiptingnun, ilihimayaptingnunlu pigiaqaqtaptingniklu. Tamapta atayugut, tamapta piqpagiyauyugutlu. Uqarumaguvin, hivayainagialik ukuninga: Nunavunmi Kamatsiaqtut Hivayautikkut Ikayuqtiuyit (hailiyut 24-ni ikarnirni ubluq tamaat, saivani ubluni havainirmi) talvani 867-979-3333 uvaluuniit akiittuq 1-800- 265-3333.… taiguqhimmaarit.
(Moncton, NB) - Ukiuqtaqtumi Hivuliqtiit ublumi quviagiyait nutaat ilauyut Kanataup Kavamainni Ministanggit niriuqtutlu havaqatigiyaanggini tamaita Ministait Hivuliqtilluaqlu Kanatamun havaqhimmaariami ukiuqtaqtumi hivulliutigiyainnik havaaqhat. Yukaanmi Hivuliqti Sandy Silver, Nunattiaqmi Hivuliqti Bob McLeod Nunavut Hivuliqtialu Joe Savikataaq havagumakpiaqatiumayait Ministait havaktauyukhanik ihariagiyauyunik ukiuqtaqturmiutanit ilitturiplugulu aadlanggania itqaumaplugu nunagiyainnik. Talvalluaq, ukiuqtaqtumi Hivuliqtiit uqaqhimmaangniaqtait ihariagiyainnik akhungnaittumik pilutik… taiguqhimmaarit.
Iqaluit, NU Hivuliqhuqti Joe Savikataaq ublumi tuhaqtitiyuq uumiga uquhiqmik:  “Talvani Nunavut Ubluani, kuviahutiqaqtiluta 25-giyaanik aniguqniganik inujuhikmi sainiqniganik Nunavumi Agiqatiriigut, quviahuutiqaqtuga amihunik iniqhimayaptiknik. Nunavumiut tuniqtuyut ihuakqutinik atutiaqpaktut nunagiyauyuniitulu ihumagitiaqpakhugit. Ilipqamainaqtavut hakugikhivaaliqpakhutalu ayuqnaqpakaluaqtilugu. Ublumi, quviahugitiyaquut una tuniqhimaniq nahuriyavulu atuqtukhat 25-guyut ukiut nahuriyaqaqhuta naamainaqnikhaaniklu. Ilitquhiqut, uqauhiqkut, atuqtavulu ihumatuniriyakulu napatiktikni… taiguqhimmaarit.