Ayaurutit Tunngavivut

Talvangga aullaqtirutimingnik 1999 mi, kavamativut hivunikhakhiurutikhamingnik pivaktut Inuinnait ukpiriyainnik inuuqatiriiknit.

  • Inuuqatigiittiarniq: Pittiaqatiriiklutik, inuuqatigiit munarittiarnirmunlu inungnut.
  • Tun’ngahuktittiniq: Inuuhirittiaqarianggani ilaranaittumik pilutik, tun’ngahuqtittilutik ilauqattarlutiklu.
  • Kivgaqtuiniq: Ikayurlugit ihariattitqunagillu ilariik uvalu/uvaluunniit nunallaap.
  • Ihumakhaqhiuqatigiingniq: Uqaqatiriiplutik ihumaliuqpaktut tamarmiklu anggiqatiriiplutik.
  • Pimmarikharniq: Qun’ngiaginnaqhuni ayuikhaiyuq ikayuutikhamini, ayuitqiangnguyuq ilihaiyaa ayuitqianggnungittuq, uuktuqhimmaangniq, uuktugumainnaqniqlu.
  • Piqatigiingniq/Havaqatigiingniq: Havaqatigiingniq atuqtauhimaangginnaqtumut.
  • Qanuriliurutikhaqhiurniq: Nutaanik ihumaliuginnaqhimmaaqlutik ikayuyuqtutiklu.
  • Avatimik Munaqhittiarniq: Pittiaqlutik munarittiaqlugulu nuna, uumayut avatiliqinikkutlu.