Katimayiit Federation Taiguaqnikkut Titiraqnikkullu Aittuutikhanut

Niruarutikhat angmaqtuq uumunnga 2018 Katimayiingit Katimayiinginnut Taigualiurniqmut Aittuutit. Hivuliqtiuyuq Joe Savikataaq qinirhiayuq aitturiami inirniit ikayuqtut, akhuuquyut aadlanullu tuniyuq qanuqtut hakugiktigiami taigualiurniqmut ayuitaminik Nunavunmi.

Tamna 2018 Nunavut Katimayiingit Katimayiinginnut Taigualiurniqmut Aittuutit ilitariniaqtait kinaliqaak ikayuqtuq akhuuquyait aadlat aturiami Inuktut piliuriamilu taigualiurninngit ayuitaminik– uqarumik, titirarumik ukunuunaluuniit ihumaliuqtumik pipluni.

Niruaqlugu kinaliqaak akhuraaluk piyuq ikayuriami akhuuqugiami aadlat piliuriamikni taigualiurniqmut ayuitaminik– ilihaqtuq, sikuuqtittiinguyuq, nunallaani ikayuqtiuyuq, Inirnirmik havaqatilluuniit. Tamna akimayuq ilitariyauniaqtuq uuminnga atiliurhimayumik kakiutiyakhaq titiqqamiklu naunaitkutamik tuniyauniaqtuq Hivuliqtiuyumit Savikataaq ukiakhami.

Umikvikhaq niruarutimut Qiqaiyarluarviani May 31, 2018.

Katimayiuyut Timiuyunut Taiguaqnikkut Titiraqnikkullu Aittuutikhaq Niruarutikhaq

Niruarumaguvit kinamik naunairyuumirumaguvilluuniit, uqaqatigilugu:

Wende Halonen
Angayukhiuyuq Tuhaqtipkaiyuq Havaktinga
Kavamaliqiyikkut
867-975-6048
whalonen@gov.nu.ca