ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᑉ ᓇᓗᓇᐃᕈᑎᖏᑦ

ᓇᓗᓇᐃᕈᑎ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐊᕿᐊᕈᖅ ᓂᕆᐅᓐᓂᖃᑦᓯᐊᖅᑐᖅ ᑐᕌᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᑯᐃᓐ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖓᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᐅᑎᖓᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐃᓄᒻᒧᑦ ᑯᐃᓐ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᖓᓂᒃ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐱᔭᐃ ᐊᕿᐊᕈᖅ ᐅᓪᓗᒥ ᓴᖅᑭᖅᑎᑦᓯᖅᑲᐅᔪᖅ ᑖᑦᓱᒥᖓ ᓇᓗᓇᐃᕈᑎᒥᒃ: “ᑐᙵᓱᑦᑎᑕᕋ ᑐᕌᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᑯᐃᓐ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᖓ ᒥᐊᓕ ᓴᐃᒪᓐ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᐅᑎᖓᓂ ᑯᐃᓐ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖓᓂᒃ. ᐅᐱᓐᓇᖅᑲᐅᔪᖅ ᐅᓪᓗᒥ ᐃᖅᑲᐅᒪᓇᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᓂᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑐᓴᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓂᕐᒥᒃ ᑯᐃᓐ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᖓᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᐅᑎᖓᓂᒃ ᐃᓄᒃᑎᑑᖅᑐᓂ. ᐃᑉᐱᓐᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐅᖅᑲᐅᔪᖅ ᑕᑯᓪᓗᒍ ᑯᐃᓐ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᖓ ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᓄᐃᓕᒋᐊᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᓴᐃᒻᒪᐸᓪᓕᐊᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᒍᒪᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᖅᑲᐅᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᐅᑎᖓᓂᒃ ᑯᐃᓐ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖓᓂᒃ ᑐᕌᖓᑦᓯᐊᖅᑲᐅᔪᑦ ᐱᓗᐊᖑᐊᖅᑐᓄᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᖁᕕᐊᖅᑲᐅᔪᖓ ᑐᓴᕋᒪ ᑐᕌᒐᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᖃᓄᐃᓕᒋᐊᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ… ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.