ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ, ᑲᓇᑕᒥ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᑦᓱᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ, ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᒋᑦ ᖁᕕᐊᓱᓐᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᕐᓂᒧᓪᓗ… ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᕕᕝᕗᐊᕆ 14, 2024) − ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᐃᓄᙳᖅᓴᐃᕕᖕᒥ… ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᓄᓇᕗᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᕐᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᙳᕐᖢᓂ ᖃᒡᓕᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᑦ 25, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦ… ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
CBC News
CBC News
nunatsiaq.com