ᐱᔾᔪᑎᓕᒃ ᓯᕗᓕᖅᑎᒥᑦ

ᐸᐅᓗᓯ ᐊᕿᐊᕈᖅ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᐊᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᓅᕙᐃᒻᕙ 2021. ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ, ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ-ᓂᐊᖁᖒ 84 ᐳᓴᓐᑎᒥ ᓂᕈᐊᑦᑕᐅᑦᓱᓂ. ᑭᖑᓂᑦᑎᓐᓂᑦ, ᐊᕐᕌᒍᓐᓄᑦ 7-ᓄ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓯᒪᔪᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ. ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᒋᐊᙵᖅᓯᒪᔪᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᑦᓱᓂ ᑏᓯᒻᕙ 2014-ᒥ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᑲᓐᓂᖅᓱᓂᓗ 2018-ᒥ. 

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᑦᓱᓂ, ᐊᕿᐊᕈᖅ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᓯᒪᔪᖅ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᓄᑖᓂ ᐱᓕᕆᐊᕐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᕐᓂᓪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓂ. ᐋᔩᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᓯᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑦᑕᐅᔾᔪᑎᑦᓴᖏᓐᓄᓪᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥᑦ ᑐᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ  ᑲᓇᑕᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓂᒃ ᐊᑦᑐᓗᐊᖅᑕᐅᓕᒪᕝᕕᐅᔪᑦ, ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓂᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᓚᐅᑲᑦᑐᓄᑦ ᑐᕙᐃᔪᐃᑦᑐᖅ ᐃᒪᖓ ᓴᐳᔾᔭᐅᓂᖓᓄᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐊᕙᓗᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᓂᖅᐸᐅᔪᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᒪᐃᑦ. ᐊᕿᐊᕈᖅ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᑎᑦᓯᓯᒪᒻᒥᔪᖅ ᒪᒥᐊᕝᕕᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᓪᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᓪᓗᓈᓃᖓᖅᑐᓂᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᓐᓄᑦ 1950-ᒥ 1975-ᒧᓄ. ᒪᒥᐊᓐᓂᖅ ᐃᓚᖃᕐᓱᓂ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓂᑦᓴᕐᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ, ᑐᑭᓯᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ. 

ᑲᓇᑕᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᖃᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅᒥ, ᐊᕿᐊᕈᖅ ᐊᖏᖅᓯᒪᓂᖃᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᓐᓂᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᑦ. ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓚᐅᕋᓂ, ᐊᕿᐊᕈᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᑦ, ᐃᓚᒋᓪᓗᒍ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔨᒻᒪᕆᒻᒧᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᑦᓱᓂ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔨᖓᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔨᐅᑦᓱᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ.

ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐊᕿᐊᕈᖅ ᑲᑎᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐱᖓᓱᓂᑦ ᕿᑐᕐᖓᖃᖅᓱᓂ. ᐊᖑᓇᓱᑦᑎ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᖅᓱᓂᓗ ᐊᐅᓪᓛᖅᓯᒪᓂᕐᒥᑦ.