Nunavunmi Ontario-milu sainiutaa Angirunmik

Uqaqtittiiji,

Nangiqtunga ublumi uqautigiyumaplunga tadja quviahuktunga nanminiqaqtunga Toronto Maple Leaf's akuvruarmik aittuqtauhimajunga uvamnut Nan'ngariyauyuq Hivuliqtimit Ontario Doug Ford.

Uqalalimaittunga ulapqidjutimni ublumi, Uqaqtittijii, uqaqtaaqtunga quviahuktunga pulaaqtilunga Toronto-mun uvani Niqiliqivik 3mi, Hivuliqtiujuq Ford uvangalu sainiqpaktugut Titiraq Kangiqhihimadjutimik ukunani nunagijaptikni.

Uqaqtittijii, talvuuna angirutimi, Nunavut Ontariomilu piqaqtun nutaamik pidjutimik qinirhianikkut kituni aanniaqtailinikkut munarinirnik, ingilradjutikkut, ingilradjutikhanik, ajuirharnirnik, Nunaqaqqaaqhimayunilu pidjutinik.

Nunavut Ontario-milu piqaqtut hivitujunik ilitquhirnik havaqatimingnik, qujagijumajatkalu Hivuliqti Hivuliqtiungmata hakugiktumik ikajuqpangmata avikturniptingni.

Haffumuuna ikayuutauyuq piqatigiingniq, Nunavut tunihiyuq maniliungningmik piyakhanik Ontariomun himauhiqlugit tamayat uvalu kivgaqtuutit piiqangitut Kanatap Ukiuqtaqtumi. Amigaittununlu Nunavunmiunnun, Ontariomi hivulliqpaangujuq aullaarnikkut najurvigijuq. Imaitkaluaqhuni pivikhamun iliharjuumidjutikhanun ilihariami, pilugin aallangajun munaqhiliqidjutinik, niuviriamiluuniin aullaaqtittinirmullu, thousands-ngujun Nunavunmiut upautivaktun nuatqatiptingnun nunaanun tamainni ukiuni.

Havaqatigiiknikkut atuqtipkailirnikkut katimajiit piliuqtauniaqtun hivumuutinikkut atauttikkut hivulliutijaujukhanik naunaijaqhimajuq uvani kangiqhihimanirmi. Uqaqtittijii, paannariingniq hivulliutaujuq uvani Katujjiluta havaqutaani uppirijungalu Ontario-mi ulapqijauttaaqtuq Kanadaup-pivallianikkut havagutinik Ukiuqtaqtumi.

Quana, Uqaqtittiji. 

Date