ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᑦ ᑲᑎᑉᐳᑦ ᔫᑳᓐᒥᑦ

ᐅᖃᖅᑎᑦᓯᔩ, ᓂᑯᕕᑉᐳᖓ ᐅᓪᓗᒥ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᐅᐸᒍᑎᓯᒪᑦᓱᑎᒃ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᐊᕐᕌᒍ ᒪᕐᕉᒃ ᐅᖓᑖᓂᓂᑦ.

ᒪᐃ 9-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᓯᕗᓕᖅᑎ ᑳᑯᕋᓐ ᐅᕙᖓᓗ ᑐᙵᓱᑦᑎᑕᐅᓚᐅᕋᓐᓄᒃ ᐅᐊᐃᑦᕼᐅᐊᔅᒧᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᒧᑦ ᓯᐅᕗᓪ, ᑲᑎᒻᒪᑎᑦᓯᔨᐅᔪᖅ ᒫᓐᓇ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᓂᕆᕙᑦᑕᖓᓄᑦ. ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑎᖃᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂᑦ, ᐃᓚᒋᓪᓗᒍ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥ, ᐃᓪᓗᓕᕆᓂᖅ, ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ.

ᐅᖃᖅᑎᑦᓯᔩ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᑦ ᐊᖏᕐᓯᒪᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᖏᓐᓂᑦ ᓴᙱᒃᑎᒋᐊᕆᓗᖏᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᓂᖓᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ. ᐊᖏᖃᑎᒌᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᓄᓇᖓ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑕᐃᓕᓂᖓᓗ ᐱᒋᐊᓪᓚᒃᑕᐅᕗᑦ ᓴᙱᒃᑎᒋᐊᕐᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᖁᑎᕗᑦ, ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓱᑎᒃᓗ ᑲᑐᔾᔨᓗᑎᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᑦ ᐱᕈᕐᓴᐃᕙᓪᓕᐊᓂᖕᒥᑦ, ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᔪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᓄᑦ. ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᐅᓄᖅᓯᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᓱᐊᖅᑐᓂᑦ ᐅᓇᓕᑦᓴᔭᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓂᑦ ᓄᑖᓂᓪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᓂᑦ ᐱᕕᔾᔪᐊᕐᓄᑦ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᐅᑎᓄᑦ ᓲᕐᓗ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᓂᖅ, ᐆᒻᒪᖁᑎᓄᑦ, ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ.

ᐅᖃᖅᑎᑦᓯᔩ, ᐊᖏᖃᑎᒌᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖏᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓂᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑎᑦᓴᓄᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᓂᑦᑎᓐᓄᑦ ᐱᑕᖃᙱᓐᓂᐅᒧᓂᑦ. ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᐊᑯᓂᐅᔪᒧᑦ ᒪᑭᒪᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᓯᔾᔨᕋᑦᓴᐅᔪᓂᓪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᐃᓪᓗᕐᔪᐊᓄᑦ, ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᓄᑦ, ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᓯᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᑭᖏᓐᓄᑦ. ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᓚᐅᕐᑐᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐱᓪᓚᑦᑖᕐᑐᓂ ᐆᒻᒪᕆᒃᑐᓂᑦ ᐱᕈᕐᓴᐃᓂᖕᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓕᒫᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓄᑦ ᑐᙵᕕᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᓂᒻᒧᑦ, ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᐅᑎᓄᑦ, ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖃᑎᒌᓐᓂᒻᒧᑦ, ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᕈᑎᓂᓪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᓯᓚᐅᓪᓗ ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ.

ᐅᖃᖅᑎᑦᓯᔩ, ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑎᖃᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᖃᓂᒻᒪᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᑦᓱᕉᑕᐅᖏᓐᓇᕆᐊᑦᓴᖓ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᓕᒫᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖁᔨᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᑐᖃᐃᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᖏᓐᓇᕆᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ. ᐊᖏᖃᑎᒌᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᖏᓂᖓᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓕᒫᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᒐᖃᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ, ᓄᓇᓕᕋᓛᖑᓂᖅᓴᓄᑦ ᐅᖓᓯᑦᑐᒦᑦᑐᓄᓪᓗ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᕐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᒪᔪᓂᑦ.

ᐅᖃᖅᑎᑦᓯᔩ, ᐃᓘᓐᓇᑕ ᐱᖓᓲᑦᓱᑕ ᓂᕆᐅᒋᔭᖃᑦᓯᐊᑦᑐᒍᑦ ᐋᔩᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᒥᓂᔅᑕᓄ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᖏᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᒐᖃᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᓴᙱᓕᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ.

ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ, ᐅᖃᖅᑎᑦᓯᔩ.

Date