ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ. ᐊᑎᓕᐅᕐᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᓱᓕᓂᕋᕈᑎᒥᑦ

ᐅᖃᖅᑎᑦᓯᔩ, ᓇᖏᖅᓯᕗᖓ ᐅᓪᓗᒥ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᒪᓪᓗᖓ ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄ (GN) ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᒧᓗ. (ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦ)

ᒪᔾᔨ 25-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐊᓗᑭ ᑰᑦᑎᖅᓗ ᐊᑎᓕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᒐᓐᓄ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᑦᑎᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓪᓗᑕ ᐃᖃᓗᑦᑑᑦᑎᐊᒥᑦ.

ᐅᖃᖅᑎᑦᓯᔩ, ᑕᓐᓇ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᓱᓕᓂᕋᕈᑎ ᐊᓪᓗᕈᑎᐅᒻᒪ ᓴᖏᓕᖅᐹᓪᓕᖁᓪᓗᑕ ᓄᓇᕗ ᒐᕙᒪᒃᑯ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᑦᑎᐊᒃᑲᓐᓂᓂᒧᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᓂᑦ. ᑖᓐᓇ ᐊᖏᖅᓯᒪᓂᖅ ᒪᓕᑉᐳᖅ ᓴᒃᑯᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᓗᑕ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒧᑦ, ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ.

ᑕᓐᓇ ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᕐᑐ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ 2020-ᐅᑎᓪᓗᒍ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᒪᓕᒋᐊᓖ ᐱᕚᓪᓕᖁᓪᓗᑕ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᓂᒃᑯᖅ.
ᑐᕌᒐᒋᔭᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓗᑕ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ, ᑐᓂᓯᔪᓇᓗᑕ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂ, ᑐᑭᓯᔪᓐᓇᓗᕐᑕ ᐊᒃᓱᕈᕐᕈᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ.

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓵᓚᐅᖅᐳᑦ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᖕᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒥᒃ 1999-ᒥ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᓂᒃ 2004-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐋᔩᖃᑎᒌᖕᓂᒃ 2011-ᒥ, ᐊᒻᒪ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓚᐅᖅᑐᒥᒃ 2020-ᒥ.

ᐅᖃᖅᑎᑦᑎᔩ, ᓂᕆᐅᑦᑎᐊᖅᐳᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᓇᓂᐊᕋᑦᑎᒍ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦ ᐊᓂᒍᐃᑦᑎᐊᖁᓪᓗᑕ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᖄᕈᒪᓯᒪᔪᓄᑦ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᐃᓚᓕᐅᖢᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᒡᓗᑭᒃᓴᓗᐊᕐᓂᖓᓂᑦ.

ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ, ᐅᖃᖅᑎᑦᓯᔩ.

Date