ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐊᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ

ᐄᑉᐳ 1, 2020
ᓯᕗᓕᖅᑎᒥ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ: ᒫᓐᓇᒧᑦ, ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥ ᖃᓂᒻᒪᒃᓯᒪᔪᖃᕐᒪᖔᖅ ᖃᓂᒪᓇᓱᒋᔭᐅᔪᖃᕐᒪᖔᑦ  ᓱᓕ ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᔪᖃᙱᑦᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᒫᓐᓇᒧᑦ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᒫᔾᔨ 31, 2020
ᓯᕗᓕᖅᑎᒥ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ: ᒫᓐᓇᒧᑦ, ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥ ᖃᓂᒻᒪᒃᓯᒪᔪᖃᕐᒪᖔᖅ ᖃᓂᒪᓇᓱᒋᔭᐅᔪᖃᕐᒪᖔᑦ ᓱᓕ ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᔪᖃᙱᑦᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ.... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.

ᐊᔾᔨᒃᑯᕕᒃ

 
ᐄᑉᐳ 1, 2020
 
ᒫᔾᔨ 30, 2020
 
ᒫᔾᔨ 29, 2020