ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐊᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ

ᔮᓐᓄᐊᕆ 25, 2021
COVID-19 : Mise à jour du GDN - Le 25 janvier 2021 ᓯᕗᓕᖅᑎᒥᒃ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ: ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ. ᐅᑎᖅᑐᒍᑦ ᐅᓪᓛᖑᓂᖅᓴᒃᑲᓐᓂᕐᒥ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᔮᓐᓄᐊᕆ 14, 2021
ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ - ᔭᓄᐊᕆ 14, 2021 ᓯᕗᓕᖅᑎᒥᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ: ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ. ᓄᑖᓂᒃ ᐆᒪᔪᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᐱᑕᖃᙱᓚᖅ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.