ᑐᙵᕕᒋᓂᐊᖅᑕᕗᑦ

ᑕᐃᒪᙵᓂ 1999-ᒥ, ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᐳᑦ ᒥᐊᓂᕆᓂᕐᒥᑦ ᒐᕙᒪᑦᑎᓐᓂ.

  • ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᓯᐊᕐᓂᖅ: ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᐃᓚᒌᑦᓯᐊᕐᓂᕐᓗ, ᐱᑦᓯᐊᕐᓂᕐᓗ ᐃᓅᖃᑎᑦᑎᓐᓂᒃ. 
  • ᑐᙵᓇᕐᓂᖅ: ᒪᑐᐃᖓᓂᖅ, ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᓂᖅ, ᐃᓕᕋᓇᙱᓐᓂᖅ. 
  • ᐱᔨᑦᓯᕐᓂᖅ: ᐃᓚᑦᑎᓐᓂᒃ, ᐃᓅᖃᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᓄᓇᖅᑲᑎᑦᑎᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᖃᕐᓗᓂ. 
  • ᐊᔩᖃᑎᒌᓐᓂᖅ: ᐃᓱᒪᓕᐅᖃᑎᒌᓪᓗᓂ, ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ. 
  • ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ/ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᕐᓂᖅ: ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᓂᖅ ᓱᓇᓕᕆᓗᓂ ᑕᑯᓐᓇᓂᒃᑯᑦ, ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᓂᒃᑯᑦ, ᐱᓇᓱᓐᓂᒃᑯᑦ, ᐆᑦᑐᕋᕐᓂᒃᑯᑦ. 
  • ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖅ/ᐃᑲᔪᖅᑎᒌᓐᓂᖅ: ᐃᓄᑑᔾᔨᖏᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᔭᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕐᓗᓂ. 
  • ᖃᓄᖅᑑᕐᓂᖅ: ᐃᓱᒪᑦᓴᖅᓯᐅᕐᓂᖅ ᓴᓇᑐᓗᓂ ᐋᖅᑭᒋᐊᓕᒻᒥᒃ ᐋᖅᑭᑦᓯᓇᓱᓪᓗᓂ. 
  • ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓂᖅ: ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓂᕐᓗ ᓄᓇᒥᒃ, ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ, ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂᓪᓗ.