Rebecca Kudloo Ilitagidjutikhaq

Uqaqtittiji, Nangiktunga ublumi, Nunaryuami Arnait Uplua ubluanga qangiutilihaaqtiluni, quviahuutigiyaga ilitagiumaplugulu anginirmik aituihimaanginaqtun hivuliqtinikkut Rebecca Kudloo, aulahimaanginaqtuq Angijuqqaaq Pauktuutitmi.

Uqaqtittiji, nangadjutigiyaga quviahuutigiplugu havaryuaqtamingnik unaguhukhimaitumik havakpaktaingit Ms. Kudloo uqaqtittijivakhunilu aadjikuutaaqharnik pigiaqaqtunik kivgaqtuqtit ikayuutikharnik Inuit Arnanun.

Iglulikmiutaugaluaq, Nunavut, Rebecca Kudloo ilauvakhimayut pingahunik Pauktuutitmi Angiyuqqaarnirmi. Kihiani, Ms. Kudloom uqaqtiuvakhimayuq havakpakhimayaingit aulavakhimaliqtuq hivutunirmi aulaninagani talvani Pauktuutitmi, avatquhimayut 36nik ukiunganik atuqhimaanginaqtuq mamidjutikharnik atuqhuni, uqaqtiuvakhimayurlu ihumaliqinikkut ikayuutikharnik ilihairutikharniklu, munagihimaaqpakhimayurlu maniktaqvikharnik qayangnairutikharnik qimaavikharnik ikayuutikharnik arnanun qimaayut ningaqtauvakhimayunik.

Ilaunikkut ikayuutikharnik inuuhimaarnikkut atuqpakhimayainik ningaqtaunikkut, Ms. Kudloo havakhimaaqpaktuq tuniyaangat ikayuutikharnik ikayuqhugitlu inuit kituliqaak aulatitinahuaqpaktun ningahungnikkut. Ilitagiyauyuq tapkuat ningahuinaqtunun talvuuna nanminikkut atuqpakhimayainik inuuhimaaqtun ningaqtauvakhimayut hivutunigaalukmik aulaliqtuq tuquffinaqniq.

Uqaqtittiji, Iidjirurvia 10, 2022mi, Angijuqqaangitiluni Pauktuutitmi, Rebecca Kudloo aituqtauvakhimayuq Arnanik, Ihumaaluutiqangitumik, Qayangnairutikahrnik Nunalaani Inuuhirinikkut Hivuliqtiuniq Aituutikhaq havakpakhimayainik iniqtiqhimaaqpakhimayaingitlu hivunirmun munagidjutikharnik atuqhimaaquplunilu inuuhirinikkut pidjutikharnik Inuit arnanun. Aituutikhaq aituqtauyakhagiliqtaa.

Uqaqtittiji, hadja quviahuutikharnik Rebecca Kudloo aituihimaanginaqtait havaangit iniqtiqhimaanginaqtaingitlu. Quviagiyauyuq atuqtakharnik arnanun arnaruhingnunlu.

Quana Uqaqtittiiyi.

Date