Nunarjuami Arnanun Ublua

Uqaqtittiji, Nangiktunga ublumi quviahuutigijara Nunarjuami Arnanut Ublua. Una ubluq naunairutiqaqhimayuq inuuhirinikkut, maligaliqinikkut, maniliurnikkut tikiutihimaaqpaktaqqut arnanik avatingni nunaryuaptingni, naunairutigivakhimayuq aulahimaaqtunik havaangit hivunikharnik kitkuugaluaqtilunik aadjikiirutikharnik; piqaqtukharnik aihiruqtirlugu kitkumaluaqtilunik ihuiguhuktunik nunaptingni, nutqaqtitilugulu ningahungnik ayuqhaqtitihimaaqtunik arnanun arnaguhingnunlu.

Uvani ubluangani, ilitagiumayatka hakugiktun, aulahimaanginaqtun ayungnairutiqaqhimaanginaqtunlu arnat Nunavunmi havakpakhimayut aulahimaaqhutiklu aallanik auladjutikharnik inungnun.

Aulaluarutigilugu Kamisinavut, Eva Aariak. Ms. Aariak naunairutiqaqhimaaqpakhimayut havaanganik maligaliqinikkut hivuliqtiuplunilu Inuit arnainangitunun kihimi tamainun Kanaitianguyunun arnanik. Niguaqtauvaktuq Nunavunmi kinguliupluni hivuliqtikhanik 2008mi, ikayukhuni auladjutikharnik nunaptingnik taimani ublut atugiikhimaliqtun. Ms. Aariak tallimiuyuq Arnaq Kanatami havakhimayuq uminga akhurnaqtumik havaanganik. Akhurhaitiuvakhimayuq hivuliqti.

Uqaqtittiji, quviahuutigiumayagalu Ann Meekitjuk Hanson, pingahuuyuq Kamisinauyuq Nunavnmi, ilavakhimayuq talvuuna nunaptingnik 2005mi 2010mun. Havaangani, Ms. Hanson havaktiuvakhimayuq kavamanmi, nallauhiqiyunik uqaqtiuvakhimayuq, titiraqtiuvakhunilu tuhaadjutikharnik, nanminirmiklu mapiraaliuqhimavakhimayuq. Talvuuna tamaita, hivutunigaaluk havakhimaaqpakhimayuq uqautinun Inuktut. 2003mi aituqtauvakhimayuq Order of Kanatami, havakpakhimayaingit hivunikhatigun tamaqtailinikkut Inuit ilitquhitigun.

Quviahuutigiumayagalu hivuliuyuq Ilauvakhimayuq Maligaliuryuarvingmi Kanatami Ilauqatigiyainik Nunavunmi, Kivataani Ukiuktaqtuni, Nancy Karetak-Lindell. Ms. Karetak-Lindell niguaqtauvakhimayuq uminga havaaqharmun 1997mi, niguaqtauffaaqhuni 2000mi, 2004mi, 2006milu. Hivutunigaalungmik maligaliqinikkut havakhimaaqpakhimayuq, havakpakhimayurlu hivuliqtikharnik havaanganik, ilauyut angijuqqaanguvakhimayuq talvani Inuit Tamaat Nunaqyuami Katimayiit. Amigaitun iniqtiqhimayaingit ilauyut havaktiluaqpakhimayuq aivadjutiliqiyunik aulatitiyaangat Nuanvut maligaliuqtiuvapluni maligaliqinirmi Kanatami.

Uqaqtittiji, amigaitun arnat atiit taigiaqaqtatka, Kuin Kivgaktinga, Excellencynguyuq Mary Simon, aulayurlu Maligaliuqtiuyut Parliamentmi Lori Idlout, Angijuqqaaq Nunavut Tunngavikkutni, Aluki Kotierk. Ilauvatkatkalu tamaita arnat ilauyut maligaliurvingmi uvani maligaliurvingmi Maligaliuqtiuyut.

Uqaqtittiji, nunaptingni tuungmiangungituq amigaitunun inungnun Kinguliriiktunut inungnut ajuqhautauhimmaaqtut ayuqhautivakhimayut Nunavunmiunun, kihianiluaq arnat arnaguhitlu. Ihuaqtumik aulahimaaqtukhauyugut. Uqaqhimaaqtukhauyugut inugluguhuktunun ningainarnikkut, atauttimukkut aulatitiluta inikharnik arnat arnaguhitlu aulagiaqaqtun ihumalukhimaitumik.

Quana Uqaqtittiji.

Date