ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ - ᑎᓯᐱᕆ 29, 2021

ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᖏᓐᓇᖅᑐᑦ:

ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕕᓪᓗᐊᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᕗᑦ, ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕐᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᑕᐅᓯᒪᓇᑎᒃᓗ.  ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᒧᑦ ᑐᖅᑲᖅᑕᕐᕕᐊ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᑲᔪᓰᓐᓇᕐᓂᐊᕐᑐᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ ᓴᖅᑭᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓕᒫᓂ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕈᑎᓂᓪᓗ.