ᐊᐅᐸᔮᖅᑐᒥᒃ ᐅᕕᓂᕈᖅᓯᒪᓐᓇᖅ 2023-ᒥ

ᐊᐅᐸᔮᖅᑐᒥᒃ ᐅᕕᓂᕈᖅᓯᒪᓐᓇᖅ 2023-ᒥ

ᐱᖓᔪᐊᑦ, ᕕᕗᐊᕆ 22, 2023 ᐊᐅᐸᔮᖅᑐᒥᒃ ᐅᕕᓂᕈᖅᓯᒪᓐᓇᐅᓂᐊᕐᒪᑦ. ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᖅᑐᒍᑦ ᑎᓕᐅᖅᐸᒃᖢᑎᒍᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᓪᓗ ᓲᖑᓴᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ ᐊᑭᕋᖅᑐᖁᓪᓗᑎᒍᑦ ᐊᐅᐸᔮᖅᑐᒥᒃ ᐅᕕᓂᕈᖅᓯᒪᖃᑕᐅᖁᓪᓗᑎᒍᑦ.

ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐆᒥᖓ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᔪᙱᑦᑐᒍᑦ: ᓂᓪᓕᐊᓗᑕ, ᓇᖏᖃᑎᒌᒡᓗᑕ, ᓲᖑᓴᖕᓂᖅ ᓄᖅᑲᖅᑎᓪᓗᒍ!

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᓄᓇᓖᓪᓗ ᑎᓕᐅᖅᑕᐅᕗᑦ ᐊᐅᐸᔮᖅᑐᒥᒃ ᐅᕕᓂᕈᖅᓯᒪᖁᓪᓗᑎᒍᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ: ᐃᖕᒥᖕᓄᑦ ᐃᒃᐱᒍᓱᖃᑦᑕᐅᑎᓗᑎᒃ ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᕐᓗᒋᓪᓗ.

ᐊᐅᐸᔮᖅᑐᒥᒃ ᐅᕕᓂᕈᖅᓯᒪᓐᓇᒥ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ, ᐅᖃᖃᑎᒌᒃᐸᓪᓕᐊᔪᓐᓇᖅᐳᒍᑦ ᓯᕗᒻᒧᐊᒃᐸᓪᓕᐊᓗᑕᓗ, ᐃᑲᔪᖅᑎᒌᒡᓗᑕ ᒪᒥᓴᕐᓗᑕᓗ.

ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᕐᓗᑎᓪᓗ ᐊᐅᐸᔮᖅᑐᒥᒃ ᐅᕕᓂᕈᖅᓯᒪᓐᓇᐅᑉ ᐅᓪᓗᖓᓂᒃ!