Minista Lightstone taimaaqtangit havaangit havakpakhimayaingit

Maassi 28, 2022

Tuhaqtitaujuhhaq

Minista Lightstone taimaaqtangit havaangit havakpakhimayaingit

Iqaluit, Nunavut (Qiqailruq 28, 2022) – Ublumi Ministauyuq Kiinauyaliqiyitkutni Havaktuliqijitkut  Adam Lightstone taimaaliqtait havaaqhangit havakpakhimayaingit taimaarnagiritaingit qilaminuaq tamna tuhaqtitihimayuni malikhautihimayuq Unniudjutait talvanga Itquqhailiqiyuq Kamisina Nunavunmi talvuna Uqaqtittiji Maligaliurvingmi Ihumaliurnikkut inminut pidjutiqaqtunut ilaujukhaungittuq uqarnahuaqtainnut Pittiaqhimalugu Tikuaktaunga tamna Tugliuqtaukaffulaktuq Ministangit Havaktuliqijitkuni.

Qiqailruq 8, 2022mi, Hivuliqti Akeeagok ilitugipkaivakhimayuq Maligaliuryuarvingmi qiniqhimaarniaqtuq uqaudjikharnik talvanga Itquqhailiqiyuq Kamisinamin ihumagiyaunikkut havaktakhangit tikkuarnikkut tapfuminga Tugliuqtaukaffulaktuq Ministangit Havaktuliqijitkuni Ubluirvia 2021mi. Kinguliq Unniudjutait iniqhimayuq titiraq tuhaqtitauvakhimayut ublumi talvanga Uqaqtittijimin Maligaliurvingmi, Tony Akoak.

“Quyagiumayaga tamna Itquqhailiqiyuq Kamisina kiunagingman uvamnun ihivriuqtamnik, ihumaliuttiaqhimainiklu ihumagiyaa talvuuna mikhaatigun,” uqallaktuq Hivuliqti P.J. Akeeagok, “Minista Lightstone taimaaliqtaat havaagigaluangit taima Maligaliurvingmi havagiigumitkut ihuaqtumik ihuaqhaidjutikharnik uminga ihumagiyauyuni malikhautiplugut malikhautikhat talvanga Itquqhailiqiyunik Maligaq.”

Aulayukhaq qilaminuaq, Minista Lorne Kusugak havarniaqtuq talvani Kiinaujaliqijitkutni havaanganik, Minista Margaret Nakashuk havangniaqtait havaangit Havaktuliqijitkut Havaktunik Akikhaliqinikkut Qayangnairutikharnik Katimayiini havaanganik.

Tamaat titiraqhimayunik Ministangit havaktakhangit aulaniaqtun uminga tuhaqtitihimayunik.

Aadjiliukhimayut uminga titirarmik iliugaqtaugiaqaqtun talvanga Maligaliurvingmi qaritauyaliqidjutaini.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyaqhaq:

Sima Sahar Zerehi
Tuhaqtidjutikhanut Titiraqti Hivuliqti Akeeagokmun
867-222-5344
867-975-5059
szerehi6@gov.nu.ca