Hivuliqti Akeeagok uqaqtait an’ngayuqhiit atan’nguyat aadlangguqtut

Tuhaqtitauyuqhaq

Hivuliqti Akeeagok uqaqtait an’ngayuqhiit atan’nguyat aadlangguqtut

Iqaluit, Nunavut (Jaanuiali 28, 2022) – Hivuliqti P.J. Akeeagok uqariami tikkuaqtauhimayuq Jimi Onalik Tugliuliqhuni Ministamut Kavamaliqidjutitkunni Titiraqtiuplunilu Ministanut. Mr. Onalik munariyaqarniaqtuq tamainni ihumaliutqiqtuqhanik upalun’ngaiyainirmun atugaqhamutlu Nunavut Kavamait, aulaqtiqluni Hivulliq, Jaanuiali 31, 2022.

David Kunik havangnialiqtuq Tugliuluni Ministamun Pivalliayuliqiyitkut In’ngilrayuliqiiyitkunnilu, atuliqqat Pingattiut, Fiapuiali 9, 2022. 

Hivuliqti ihumagiplugulu pitquyuq Eiryn Devereaux havaaqhanut An’ngiyuqqaap Nunavut Igluliqiiyiryuani (NHC mik naunaittuq), nutaqiyut anggirunmik Katimayiinit.

“Quviariyara havaqatigiyaami Jimi Onalik David Kunuklu”, uqaqtuq Hivuliqti Akeeagok.  “Piviqhaqaqtitivaktun’nga takuyaami tamannut inungnut huliyuni, pidjutiyut havaariliqtamingnut ayuraqangginmata  havakpiaqhimangmatalu amigaittuni ukiuni kangiqhittiaqtaangmatalu. Quviariyagalu tun’ngahuktitiumaplugu Eiryn Devereaux hivuliqtiliqluni havaaqhainnut igluliqiinirmun, hivulliutigiyauplunilu havaaqhait kavamaptingnut. 

Talvanga 2020, Jimi Onalik kivraqtuivaktuq Tugliupluni Ministamun Pivalliayuliqiiyitkut In’ngilrayuliqiiyitkunnilu. Havaagilihaaqtaalu Ikayuqtiupluni Tuglianut Ministamun munariyaqaqhuni Maniliurnirmun, talvanilu avikturviitigun aulapkaidjutiqhainnut, uyaraqhiuqtutikkut, pulaarnirmun pitquhikkutlu havagvikyuani. 

David Kunuk piqaqhuni an’ngiyuamik havaarivaktainnik an’ngayuqhiit atan’nguyaqtuiviliqinikkut ukiuqtaqtuup avikturviani Kavamainni, Tikkuaqtauhimayuni Inuit Timiqutainni, Pivallialiqinikkutlu Kuapuraisini Nunavunmi. Qanggannuaq, Mr. Kunuk Ataniuvaktuq Auladjutinun Havakti hapkununga Nunavut Tunngavikkunni.

Eiryn Devereaux 25 ukiuni havaqpaqhimayuq Igluliqinikkut Nappaktirinirmunlu havagviinni havaqpaqhimaplunilu Nunattiarmi Igluliqiiyit Kuapuraisingganni.  Ukiuni atuqpaktuni, havaaqaqpaktuq Ikayuqtiupluni Tugliuyumut Ministamut, Aulapkaidjutiqhanut Nunallaanut Kavamanilu talvanilu Tugliupluni Ministamun Aulapkaidjutiqhanut Igluliqinikkutlu Kanatap Avikturviani Nova Scotia mi. 

Quyagigiumayara Virginia Mearns havakpaktainnik Tugliupluni Ministamun Kavamaliqidjutini amigaittunilu ukiuni havakpangmat hivuliqtiplunilu, tuyuqtaralu nakuaqqutiqhaani hivumuuqtilluni”, uqaqtuq Hivuliqti Akeeagok.  “Ilitturiumayaralu quviagiplugulu havakpiaqpangmat NHC An’ngiyuqqaanga Terry Audla, amigaittuni ukiuni havakpangmat Nunavut Kavamanut”.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyaqhaq:

Sima Sahar Zerehi
Taigualiuqtit Titiraqtia, Havagvia Hivuliqti Akeeagok
867-975-5058 unaluuniit
867-222-5344.
szerehi6@gov.nu.ca