ᓄᑖᖑᓛᖑᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᑦ

ᐄᑉᐳ 7, 2017
 ᐊᑐᕚ ᐋᓐᑎᐅᕆᐅ (ᐊᐃᕐᕆᓕ 7, 2017) – ᓄᓇᕗᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᑎᓕᐅᖃᑕᐅᖅᑲᐅᕗᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᑕᐅᖅᓰᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒧᑦ (CFTA... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᔮᓐᓄᐊᕆ 27, 2017
ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᔫᑳᓐᒥᑦ, ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥᓪᓗ ᑲᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᕚᓐᑰᕙᒥᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᒥᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᒥᑦ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.