Pivalliayunut Haqqititauyut

Tuhaqtitauyuqhaq Hivuliqti Akeeagok uqaqtait an’ngayuqhiit atan’nguyat aadlangguqtut Iqaluit, Nunavut (Jaanuiali 28, 2022) – Hivuliqti P.J. Akeeagok uqariami tikkuaqtauhimayuq Jimi Onalik Tugliuliqhuni Ministamut Kavamaliqidjutitkunni Titiraqtiuplunilu Ministanut. Mr. Onalik munariyaqarniaqtuq tamainni ihumaliutqiqtuqhanik upalun’ngaiyainirmun atugaqhamutlu Nunavut Kavamait, aulaqtiqluni Hivulliq, Jaanuiali 31, 2022. David Kunik havangnialiqtuq Tugliuluni Ministamun Pivalliayuliqiyitkut In’ngilrayuliqiiyitkunnilu, atuliqqat Pingattiut, Fiapuiali 9, 2022.  Hivuliqti ihumagiplugulu… taiguqhimmaarit.
Hivuliqtip ublumimut kangiqhipkaidjutaa: Ullakkut, Ublaamit Nunavut piqaqliqtut 279 aanniaqtunik QALAGYUARNITIGUT-19.  Piqaqtugut aanniarutiqaqtunik 16 ni nunallaani – unniqtauyut hapkua nampait: 18 Arviani, 28 Qamanittuarmi, 31 Iqaluktuuttiarmi, Atauhiq Igluligaaryungmi, 15 Sallirmi, 55 Iglulingmi 33 Iqalungni, Piqanggittuq Uqhuqtuurmi, Piqanggittuq Kimmirut 16 Kinngaitni, Piqangittuq Kugaarukmi, Malruuq Kugluktumi Talimat Nauyaatmi, Piqangittuq Pangnirtuurmi, Saivauyut Mittimatalingmi, Piqanggittuq Qikiqtarjuarmi, 18 Kangiqlinirmi, Talimat Sanirayakmi, 28… taiguqhimmaarit.
Hivuliqtip ublumimut tuhaqtipkaidjutaa: Ublaakkut, Ublaangutilluni Nunavunmi piqaliqtuq 247 aanniarutiqaqtunik QALAGYUARNIQ COVID-19 mik. Piqaqtugut aanniarutiqaqtunik 17 ni nunallaani – unniqtauyut nampait ukuat: 24 Arviani, 37 Qamanittuarmi, 24 Iqaluktuuttiarmi, Atauhiq Igluligaaryungmi, 11 Sallirmi, 24 Iglulingmi 41 Iqalungni, Piqangittuq Uqhuqtuurmi, Atauhiq Kimmirunmi 13 Kinngaini, Piqangittuq Kugaarjungmi, 11 Naujaami, Piqangittuq Pangnirtuurmi, Malruk Mittimatalingmi, Atauhiq Qikiqtarjuami, 18 Kangiqlinirmi, Hitamat Sanirajangmi, 29 Sanikiluarmi, Pingahut… taiguqhimmaarit.
Inungnun Tuhaqtitaujukhaq Akiittumun hivajarvikhaq qalagjuarnirmun COVID-pidjutainun tingmijaami apiqhuutit Tingmijaami qajangnaittumik nunarjuami aanniarutiqarjuaqtillugin ajurnarniaqtuq. Piqaqtuq kanataup tingmidjutinun maliqujainik, itquumadjutikhat kapuqhirtaunikkut, qilamik naunaijaidjutikhat unaluinungnut aanniaqtailinikkut maliktakhait ihumagijaujakhat. Ikajuutigilugu pijaami kiudjutikhanik oijumajarnun upalungaijaktukhaujutit kangiqhilugillu tingmijaami maliktakhat aanniarutiqaqtillugit qalagjuarnirmun COVID-19, Nunavut Kavamanga piliqtaat atuqtaujakhaq akiittumik tinmijaami… taiguqhimmaarit.
Hivuliqtip ublumimut tuhaqtipkaidjutaa: Ullakkut, Ublaangutilluni Nunavunmi piqaliqtuq 175 aanniarutiqaqtunik QALAGYUARNIQ-19 mik.  Piqaqtugut aanniarutiqaqtunik 19 ni nunallaani – unniqtauyut nampait ukuat: 35 Arviani, 35 Qamanittuarmi,  16 Iqaluktuuttiarmi, Atauhiq Igluligaaryungmi, Hitamauliqtun Salliqmi, Piqangittuq Igloolikmi, 16 Iqalungni, Atauhiq Uqhuqtuurmi, 14 Kinngaitmi, Piqangittuq Kugaarukmi, 12 Naujaatmi,  Piqangittuq Pangnirtuurmi, Piqangittuq Mittimatalingmi, Atauhirmik Qikiqtarjuami, 17 Kangiqlinirmi, Hitamauliqtun Sanirajakmi. 11 Sanikiluarmi,… taiguqhimmaarit.
Hivuliqtip ublumimut tuhaqtipkaidjutaa: Ullakkut, Quviiqtunga uqariami una tuhaqtitauyuqhaq. Unnuaq atauhiq Nunavunmiut huiqtuq QALAGYUARNITIGUT-19. Una hivulliqpaagutigiyavut huiqtumik hiamitirnia pidjutilluni. Ihumagiyatka ilait nunallaaqlu. Ublaanggutilluni Nunavun piqaqtut 177 aanniarutiqaqtunik QALAGYUARNIQ-19 mik.  Piqaqtugut aanniarutiqaqtunik 17 ni nunallaani – unniqtauyut nampait ukuat: 32 Arviani, 33 Qamanittuarmi,  11 Iqaluktuuttiarmi, Atauhiq Igluligaaryungmi, 13 Salliqmi, Piqanggittuq Igloolikmi, 11 Iqalungni, Malruuq Uqhuqtuungmi, 21 Kinngaitmi, Malruuq Kugaarukmi… taiguqhimmaarit.
Hivuliqtip ublumimut tuhaqtipkaidjutaa: Ullakkut, Ublaamin Nunavunmi 172-nguqtut tutqighaqhimayut aanniarutiqaqtut qalagyuarnirmik COVID-19. Piqaqtugut aanniarutiqaqtunik 13-ni nunallaani – unniqtaujut nampait ukuat: 20 Arviani. 8 Qamanittuami. Qulit Iqaluktuuttiami. Talliman Igluligaarjungmi. 38 Iqalungni. 17 Kinngaini., 8 Pangnirtuungmi. Atauhiq Mittimatalingmi. Hitamat Qikiqtarjuami. 38 Kangiqlinirmi. Atauhiq Sanikiluarmi. 6 Sanirajakmi. 7 Tikirarjuarmi. Ilaliutihimayuqlu, aanniarutiqangnahugiyauyungnaqhiyuqlu Taloyoakmi. Ublumi 26 nguyut nakuuhiyut ublumi. Atauttimut… taiguqhimmaarit.
Kavamatkunnit Tuhaqtitakhaq $4.5M ikayuutighaq qalagyuarnirmun COVID-19 avaliingaaqtitauyunun niqikkut ikayuutighanun pinahuarutit Kavamatkut Nunavunmi nuutiqtaat naamavyaktuq $4.5 miliataala ikayuutighaq Nunavummiut piyaamingnik niqighainik atuqtilugu qalgyuarniq COVID-19. Uniudjauguvin avaliingaaqlutit qalagyuarnirmun COVID-19 uvaluuniin ihariagiyaqaruvin niqikkut ikayuutighanik avaliingariarni qayangnaitumik, ikayuqvighaqaqtuq piinarialingmik. Ilanaqangitkuvin, ilanikluuniin uvaluuniin inungnik kivgaqtuqtughanik hunanikluuniin ilingnun, qaritauyakuuqtitilutit hamunga IsolationSupports@… taiguqhimmaarit.
Hivuliqtip ublumimut tuhaqtipkaidjutaa: Ullakkut, Ublaamin Nunavunmi 192 nguqtut tutqiqhaqhimayut aanniarutiqaqtut QALAGYUARNIRMIK-19 mik. Aulahimaaqtut aanniarutit 13 nunallaani: 21 Arviani. 16 Iqaluktuuttiami. Hitamat Igluligaaryungmi. Malruuq Igloolikmi. 55 Iqalungni. 22 Kinngaitmi. Eight Pangnirtuungmi. Atauhiq Mittimatalingmi. Hitamat Qikiqtarjuami. 35 Kangiqlinirmi. Atauhiq Sanikiluarmi. Eight Sanirajakmi. Saivan Tikiraryuarmi. Ilaliutihimayuqlu, aanniarutiqangnahugiyauyungnaqhiyuqlu Taloyoakmi. Ublumi 26 nguyut nakuuhiyut. Atauttimut 165 nguyut nakuuhiyut haffumani… taiguqhimmaarit.
Hivuliqtip tuhaqtidjutaa: Ullakkut, Hapi Nuuyaaqugut. Ublaamin Nunavunmi 74nguqtut tutqighaqhimayut aanniarutiqaqtut qalagyuarnirmik COVID-74. Aulahimaaqtut aanniarutit iini nunallaani: 6 Arviani. 1 Qamanittuaq 1 Igloolingmi 25 Iqalngni. 9 Pangnirtuumi 1 Qikiqtarjuami. 22 Kangiqliniq: 9 Sanirajak Tuniniaqtatka naunaiyautait hapkua aanniarutit haffumunga Dr. Pattersonmun, Nunallaani Aanniaqtailinikkut Havaktianun. Kiudjutigiblugit amigaiqyuumiqtut qaffiuniit aanniarutiniktut, Dr. Patterson pitquiyuq tapkua hivituqyuumiqlugu anitailidjutit hamunga Upluqtuhivia 17mun. Una… taiguqhimmaarit.