ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑕᖏᑦ - ᐊᐃᕆᓕ 8, 2020

ᐄᑉᐳ 8, 2020

ᓯᕗᓕᖅᑎᒥᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ:

ᒫᓐᓇᒧᑦ, ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥ ᖃᓂᒻᒪᒃᓯᒪᔪᖃᕐᒪᖔᖅ ᖃᓂᒪᓇᓱᒋᔭᐅᔪᖃᕐᒪᖔᑦ ᓱᓕ ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᔪᖃᙱᑦᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᐅᓪᓗᒥ, ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ 369-ᖑᓕᖅᑐᑦ. 255 ᒫᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ, 114−ᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓃᖅᖢᑎᒃ.

ᖃᐅᔨᒃᑲᓐᓂᖅᑎᑦᑎᔪᒪᔪᖓ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᑦᑎᐊᙱᔾᔪᑎᓂᒃ ᑕᐃᑲᙶᖅᑐᓂᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓂᒃ ᐃᒃᐸᒃᓴᖅ ᐃᒪᓐᓇ ᐃᓕᓴᐃᔨᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᑎᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᓐᓄᑦ ᐊᐃᐳᕈ 21−ᒥ. ᑖᓐᓇ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑐᐊᖅ, ᐱᕙᒌᔭᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᑎᒃᓗ ᑲᔪᓯᓂᕐᓂ ᐃᓕᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᒌᔭᐅᑎᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᒪᑐᒪᓂᖓ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑕᐅᓇᔭᖅᐸᑦ.

ᐅᓄᖅᑐᓂᒃ ᐅᑳᓚᕕᐅᑲᑕᒃᑐᖓ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓂᒃᓗ ᐱᓪᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᑦ ᒪᕐᕉᒃ ᐱᓇᓱᐊᕉᓰᒃ ᐱᐊᓂᒃᐸᑕ. ᑕᒪᒻᓇ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ. ᓘᒃᑖᖅ ᐹᑐᓴᓐ ᖃᐅᔨᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᓪᓘᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂᒃᓗ ᒪᑐᒪᓂᖓ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑕᐅᓂᐊᕐᒪᖔᑦ ᐋᒃᑲᓘᓐᓃᑦ.

ᑐᑭᓯᐅᒪᔪᒍᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐊᒥᓱᓄᑦ ᖃᓂᒻᒪᓐᓇᐅᔪᖅ ᓇᓗᓈᕿᑎᑦᑎᕐᔪᐊᕐᒪᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᑲᔪᕆᐊᖃᕋᑦᑎᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖁᑎᕗᑦ ᐊᒥᐊᒃᑯᖓᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᖅ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ − ᖃᓄᐃᓕᖓᒐᓗᐊᖅᐸᒃᑭᐊᖅ. ᐃᓕᓴᐃᔨᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᒃᓗ ᓯᕗᓕᖅᑎᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᒪᑕ ᐃᑲᔪᕐᓱᕐᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᖁᑎᕗᑦ ᓄᓇᓕᒃᐳᓪᓗ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑐᖅᑎᔾᓗᒍ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᓪᓗ ᐱᖁᕙᕗᑦ ᐅᑎᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᓐᓄᑦ.

ᑐᓂᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᒍᑦ ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᓯᕗᓕᕐᓗᒋᓪᓗ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ.

ᖃᐅᔨᒪᔪᖓ ᒥᓂᔅᑕ ᔪᐊᓇᓯ ᐅᖃᓪᓚᖕᓂᐊᖅᑐᖅ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᒫᓐᓇᕈᔪᒃ, ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕐᓂᐊᕐᖢᓂᓗ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᒃᑲᓐᓂᖅᑐᒃᑯᑦ.

ᐅᖃᕈᒪᖕᒥᔪᖓ ᓘᒃᑖᖅ ᐹᑐᓴᓐ ᐅᖃᐅᓯᕆᓚᐅᖅᑕᖓᓂᒃ ᐃᒃᐸᒃᓴᖅ ᐱᓪᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐊᒻᒪ ᓱᐴᖅᑐᖃᑦᑕᕐᓂᖅ. ᖃᐅᔨᒪᔪᒍᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐱᓪᓗᐊᑕᕈᑎᓕᒃ ᐊᓂᖅᑎᕆᔾᔪᑎᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖑᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᓵᓕᔾᔪᑎᓪᓗ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᔪᑦ ᓱᐴᖅᑐᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᖃᐅᔨᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐱᐅᔪᓐᓃᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᓲᖅ.

ᓱᐴᖅᑐᖅᑎᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓴᕋᐃᑐᐃᓐᓇᕿᐊᖃᕐᒥᔪᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᓱᐴᖅᑐᕐᓂᖅ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᓂᖅᓴᐅᖕᒪᑦ ᑐᓂᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᒃᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᑭᑭᐊᖅ ᑮᓇᖓᓂᒃ ᖃᓂᖓᑕᒍᓪᓗ ᓯᓈᒍᑦ. ᐊᒥᖅᑳᖃᑦᑕᙱᓪᓗᓯ ᓯᒡᒐᓕᐊᓂᒃ ᑎᒍᓯᕙᙱᓪᓗᓯᓘᓐᓃᑦ ᐃᒋᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᙳᕐᓗᑯᓂᒃ. ᐃᖅᑲᐅᒪᓗᒍ ᐅᐊᓴᒐᔪᒃᓗᒋᒃ ᐊᒡᒐᓯ ᐅᐊᓴᐅᑎᒧᑦ ᐃᒥᕐᒧᓪᓗ ᐊᒃᑐᖅᑕᐃᓕᒪᓗᒍᓗ ᑮᓇᐃᑦ ᖃᓃᓪᓗ ᐊᒡᒐᒃᑯᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ, ᐃᓱᒪᓯᒪᒍᕕᑦ ᓄᖅᑲᕈᒪᓂᕐᒥᒃ ᓱᐴᖅᑕᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐱᕕᑕᖃᙱᑦᑐᖅ ᓲᕐᓗ ᓯᕗᓂᕐᒧᑦ. ᑎᒥᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᑏᑦ ᖃᐅᔨᓇᕐᓗᓂ ᐱᐅᓯᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐅᓪᓗᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓄᓪᓗ ᓄᖅᑲᓚᐅᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐊᔾᔨᒋᙱᑦᑐᓐᓇᖅᑕᖓᓗ ᐅᓇᑲᕐᓗᒍ ᖁᐱᕐᕈᐊᕐᔪᐃᑦ ᐃᓅᓕᓴᒐᒃᓴᐅᙱᑦᑐᑦ.

ᓱᐴᖅᑐᖃᑦᑕᕈᕕᑦ, ᖃᓂᒃᓴᖅᑕᐃᓕᒪᓗᑎᑦ ᖃᑕᙳᑎᖕᓂ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᕐᓂᒃᓗ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᒥᒃᖠᒋᐊᕐᓗᒍ ᖃᓂᒃᓴᕐᓂᖅ ᓱᒡᐳᖅᑐᖃᑦᑕᙱᑦᑐᓃᓪᓗᓂ ᐳᔪᕐᓗᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᖁᐱᕐᕈᐊᕐᔪᐃᑦ ᐃᓅᓕᓴᒐᒃᓴᐅᙱᑦᑐᓂᑦ.

ᐃᓄᑑᙱᑦᑐᑎᑦ ᓄᖅᑲᕐᓂᕐᒥᒃ ᓱᐴᖅᑐᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ − ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᖕᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᓕᒃ. ᑐᓴᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓅᓯᓕᕆᔨ ᑕᕝᕚᑭ ᑕᒫᓂ ᐃᓂᖃᙱᓚᖅ ᕙᐃᔅᐳᒃ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖓᒍᑦ ᐅᐊᓗᒃᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ 1-866-368-7848 24 ᐃᒃᑲᕐᕋᓄᑦ ᒪᑐᐃᖓᓲᖅ ᐅᓪᓗᕐᒥ, 7 ᐅᓪᓗᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ.

ᖁᔭᓐᓇᒦᒃᑲᓐᓂᖅ ᑕᒪᔅᓯ ᕿᓄᐃᓵᖏᓐᓇᕐᓂᔅᓯᓐᓄᑦ, ᐃᑲᔪᕐᓂᔅᓯᓐᓄᑦ, ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᖅᓯᓐᓄᑦ, ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᔅᓯᓐᓄᑦ ᑐᓂᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓂᔅᓯᓐᓄᓪᓗ ᓄᓇᓕᖕᒧᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒍ. ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᑭᓱᓕᒫᓂᒃ ᑯᔾᔭᖅᑎᑦᑎᓯᒪᖕᒪᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᓂᒍᕐᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᑕᒪᓐᓇ.

ᒥᓂᔅᑕᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᓪᓗᒥᒨᖓᔪᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᑲᓂᕈᑎᖏᑦ

ᐃᒃᐸᒃᓴᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᓚᐅᖅᑐᑦ ᑎᑎᖅᑲᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᒫᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐅᑎᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑳᓇᐃᔮᖏᓐᓄᑦ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐊᐃᐳᕈ 21, 2020-ᒥ. ᑖᓐᓇ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑐᐊᖅ, ᐱᕙᒌᔭᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᑎᒃᓗ ᑲᔪᓯᓂᕐᓂ ᐃᓕᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᒌᔭᐅᑎᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᒪᑐᒪᓂᖓ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑕᐅᓇᔭᖅᐸᑦ.

ᓇᓗᓇᕈᓐᓃᖅᑎᑦᑐᒪᔭᕋ ᓈᓴᐅᑎᑦ ᐱᑎᓚᐅᖅᑕᒃᑲ ᐃᒃᐸᒃᓴᖅ − 1,185−ᖑᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓲᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ. 93−ᖑᔪᑦ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒦᖏᑦᑐᑦ, ᐊᖏᕐᕋᐅᕙᓪᓕᐊᓕᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᖅ 8 ᐳᓴᓐᑎᖓᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᓂᒃ.

ᐃᓕᓴᐃᔨᑦ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ ᐱᓕᕆᕐᔪᐊᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᕐᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐊᖏᕐᕋᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐊᑐᑦᑎᐊᙱᓪᓗᑎᐅᔾᔮᖏᒻᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦ ᒪᑐᒪᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᕗᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᔾᔨᖓᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᕐᒥᒃ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᓪᓗ ᐱᖁᕙᕗᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᑎᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᐃᓕᓴᐃᔨᑦ ᐅᑎᓕᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᑎᖏᓐᓂᒃᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ. ᑖᓐᓚ ᐱᒻᒪᕆᐅᓪᓗᐊᑕᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᙱᑦᑐᓄᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᑕᖃᖅᑐᓂᒃ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓᓗ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑑᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᓄᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᓄᓇᓄᑦ ᓯᓚᑖᓄᑦ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᒻᒪᕆᒃᑐᒥᒃ 14−ᓄᑦ ᐅᓪᓗᓄᑦ ᐃᓄᒡᑐᓗᑎᒃ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑐᓂᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᑑᓗᑎᒃ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᔪᕐᒥᕕᖕᓂ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂ ᐅᑎᓚᐅᙱᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᒃ. ᑖᓐᓇ ᐊᔾᔨᒋᔭᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᖓᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᓪᓗ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᓄᑦ ᐅᑎᓕᖅᑐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᒪᓕᑲᑕᒃᑕᖓᒍᑦ. ᑖᓐᓇ ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᖁᔭᐅᔾᔪᑎᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓄᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓖᑦ, ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ, ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑎᑕᑦ ᐊᐅᓪᓚᕈᑎᑦ ᐊᑭᖏᓐᓂᒃ ᐅᑎᕐᓗᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᑭᓕᖅᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑭᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᑑᓗᑎᒃ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒥ ᑐᔪᕐᒥᕕᖕᓂ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ ᓄᓇᓕᐅᔪᓄᑦ, ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᒻᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᑦ, ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᑦ, ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᑎᒃ ᐃᓗᐊᓃᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ. ᓴᖅᑭᑎᓐᓂᐊᖅᐸᕗᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒦᖏᑦᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᑎᒃ ᓯᓚᑖᓂ ᐊᑕᐅᓯᐅᓈᖅᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓗᑎᒃ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐃᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᕘᒥ.

ᑕᒪᒃᑮ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔫᒃ ᐋᖅᑭᒃᑕᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᑦ ᐅᑎᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᓪᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᑲᔪᓯᓗᑎᒃ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᔪᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕖᑦ ᒪᑐᒪᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᑕᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᐊᑕᕐᓇᕈᓐᓃᕋᓱᒋᒍᓂᐅᒃ ᐅᑎᕆᐊᒃᓴᖅ. ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕗᑦ ᐅᑎᖅᓯᒪᖁᔭᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᓐᓄᑦ ᐊᐃᐳᕈ 21−ᒥ ᐱᕙᒌᔭᕐᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᖁᑎᑦᑕ ᑲᔪᓯᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥ, ᖃᓅᒐᓗᐊᖅᐸᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑎ.

ᐃᓚᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐱᓇᔪᒃᑕᖏᓐᓄᑦ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᒃ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᒧᑦ  ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᖃᓕᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓄᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕗᑦ ᐅᑯᓂᖓ:

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓃᑦ

  • ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑎᐃᓕᒪᔪᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᐳᑦ, ᑕᓚᕖᓴᓂᒃ ᑕᐅᑐᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖕᒥᒃ, ᐱᖓᓱᐃᖅᓱᕐᓗᑎᒃ ᐅᓪᓗᒥ ᓂᕆᑎᑕᐅᕙᒡᓗᑎᒃ, ᓴᓗᒪᔪᓂᒃ ᐊᓪᓕᓂᖅᑖᖅᑎᑕᐅᕙᒡᓗᑎᒃ ᓴᓗᒪᖅᓴᐅᑎᑖᖅᑎᑎᑕᐅᕙᒡᓗᑎᒡᓗ. ᐊᒃᑕᑯᖏᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐱᔭᐅᕙᒃᐳᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑭᓕᕆᐊᓖᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᕗᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ. ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐊᑭᓖᓂᐊᖅᐳᑦ ᖁᐃᖏᓕᓴᕐᓄᑦ, ᓄᑕᕋᓛᑦ ᐃᒻᒧᖏᓐᓄᑦ ᐊᕐᓇᖅᓯᐅᑎᓄᓪᓗ. ᑕᐃᑲᓃᑎᑕᐅᔪᑦ ᑎᑭᓴᐃᔭᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᐱᕝᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᑐᓂᓯᔭᖅᑐᖃᑦᑕᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᖁᑎᓄᑦ ᐊᑭᓕᒐᒃᓴᖅᑖᖅᑎᑕᐅᔾᔮᙱᑦᑐᑦ.
  • ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᓯᔾᔨᕆᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐳᖅ ᐃᓚᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐊᓕᖅᖢᓂ ᑐᓴᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᓂᕆᔭᒃᓴᓂᒃ ᑎᑭᓴᐃᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᐃᒃᖠᕈᓐᓇᖅᐸᒃᑐᓄᓪᓗ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑖᒃᑯᐊᒃ ᑐᔪᕐᒥᕕᖕᒧᙵᐅᔭᐅᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖅᐳᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᒡᔭᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᓖᓪᓗ ᐊᑭᖏᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᖃᑦᑕᔾᔮᙱᓚᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᑯᖏᓐᓂᑦ.

ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ

ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ (ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᐃᓂᖏᑦ)

ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᔫᑉ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ

ᑐᔪᕐᒥᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᒪᔪᓂ ᐄᐳᕈ 7-ᒥᑦ ᐱᒋᐊᖅᖢᓂ

ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᔪᓄᑦ

246
ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ 125
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ 60
ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ 431

 

ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᑦ

ᐱᒋᐊᕐᖢᓂ ᐊᐃᐳᕈ 7, 446 ᑐᒃᓯᕋᖅᓯᒪᔪᑦ, 339 ᐱᔭᕆᐊᖃᒻᒪᕆᒃᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᖏᑦ.

ᑐᒃᓯᕋᕈᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ # %

ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ (ᐃᓚᖃᖅᐳᖅ ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᖕᓂᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓗᐊᙱᑦᑐᓂᒡᓗ)

331 74.2%
ᐊᖏᕐᑕᐅᙱᑦᑐᑦ 49 11.0%
ᐅᑕᖅᑭᔪᑦ 66 14.8%
ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ 425 100%

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᑕᒪᑦᑕᑦᑎᐊᖅ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᕆᕙᕗᑦ! ᐳᐃᒍᖅᑕᐃᓕᒋᑦ: ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐅᐊᓴᖅᐊᒡᓗᒋᑦ ᖄᕆᔭᐅᔪᓪᓗ, ᐊᑐᖅᐸᒡᓗᑎᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᖃᓂᒃᓴᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒃ, ᓈᓚᒃᐸᒡᓗᑎᓪᓗ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᓂᑦ, ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᕙᒡᓗᑎᒡᓗ ᖃᓂᒪᔭᕌᖓᕕᑦ.