ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᑦ - ᓯᑎᐱᕆ 8, 2020

ᓯᑎᐱᕆ 8, 2020

ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᑉ ᑐᓴᒐᒃᓴᖏᑦ ᓄᑖᑦ:

ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ. ᓱᓕ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ ᐱᖃᕋᓱᒋᔭᐅᔪᓂᒡᓘᓪᓃᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥᒃ ᐱᑕᖃᙱᓚᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ.  ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ 2,465-ᖑᓕᖅᐳᑦ. 400-ᖑᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᒫᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ.

ᓯᑎᐱᕆᐅᓕᖅᐳᖅ, ᐅᓄᖅᑐᑎᒍᓪᓗ ᓲᕐᓗ ᐊᕐᕌᒍ ᓄᑖᖅ ᐱᒋᐊᖅᓕᓵᖅᑰᔨᕗᖅ. ᐱᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᓯᕗᒍᑦ ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎᑦᑎᓐᓂ ᐃᑲᕐᕋᕆᓂᐊᖅᑕᑦᑎᓐᓂᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᐅᔪᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑕᕗᑦ.

ᐅᓪᓗᒥ ᐅᖃᓕᒫᖅᑲᐅᕗᖓ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒃᑯᑦ ᐳᐃᒍᕈᓐᓇᐃᓪᓕᑦᑎᐊᖅᑕᓐᓂᒃ. ᐃᒪᐃᓕᖓᓪᓗᓂ: "ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦᑕ ᓱᓪᓗᑯᑖᖏᓐᓂ ᐃᔨᖅᓯᒪᙱᓚᖅ. ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ ᐱᑕᖃᓕᐊᓂᙱᑉᐸᑦ ᑕᐃᒪᓕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦᑎᓐᓄᐊᙱᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᖅ." ᑖᓐᓇ ᐳᐃᒍᕈᓐᓇᐃᓪᓕᑦᑎᐊᖅᑲᐅᔭᕋ, ᓲᖃᐃᒻᒪ 2020-21 ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᖅ ᐱᒋᐊᓕᓵᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ 1−ᒦᖦᖢᑕ, ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓐᓇᙱᒻᒪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒦᖁᓪᓗᒋᑦ. ᑕᒪᑦᑕᑦᑎᐊᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᐳᒍᑦ. ᓄᓇᓕᕗᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓗᑎᒃ. ᐅᕙᒍᑦ ᑕᒪᑦᑕ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓗᑕ.

ᐊᑏ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑕ. ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒡᓗᑕ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᐳᒍᑦ ᐊᑐᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓗᑕ − ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦᑎᓐᓂ, ᐃᓄᒋᐊᒃᑐᒃᑯᕕᖕᓂ, ᐃᒡᓗᑦᑎᓐᓂ. ᖃᐅᑕᒫᑦᑎᐊᖅ.

ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ

 

 

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᑉ ᑐᓴᒐᒃᓴᖏᑦ ᓄᑖᑦ

ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ,

ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᙳᐊᓂ ᐅᓪᓗᓄᑦ 14-ᓄᑦ ᐃᓄᑐᐊᒃᑯᕕᖕᒦᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓱᓕᑦᑎᓚᐅᖅᐳᑦ 23 ᐃᓄᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᐸᒍᑎᓯᒪᓚᐅᕐᓂᕋᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19-ᖃᕐᓂᕋᖅᑕᐅᔪᒥᒃ ᐋᑐᕚ ᑐᔪᕐᒥᕕᐊᓗᐊᓂ. ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᖕᓂ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐊᓂᒍᐃᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓱᒫᓗᖕᓇᕈᓐᓃᖅᐳᖅ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᐃᑦᑐᖅᑕᐅᓚᐅᕐᒪᖔᑕ.

ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂ ᐊᓂᒍᖅᑐᓂᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑏᓐᓇᕋᓱᒃᐳᒍᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓄᑦ.  ᖃᓂᒪᓐᓇᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒥᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐱᑕᖃᓕᖅᐳᖅ ᒫᓐᓇ ᐊᐅᓚᑕᐅᓕᖅᖢᓂ GeneXpert ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒧᑦ. ᐅᓄᖅᓯᒋᐊᕆᐊᓖᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᓯᐊᒍᑦ, ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕆᕗᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᕕᒃᓴᕆᕙᒃᑕᖓᓂ. ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐆᒃᑑᒪᔭᒍᑕᐅᔪᒥᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᑦ ᓵᑕᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᑎᖕᒥᓲᒥᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᑎᕙᒡᓗᑎᒃ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᙶᖅᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ ᐃᖃᓗᖕᓄᙵᐅᔾᔭᐅᕙᒡᓗᑎᒃ. ᑐᕌᒐᖃᖅᐳᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᒃᓴᒥᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᖁᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᕕᒃᓴᕆᔭᖓ ᐅᓄᕈᓐᓃᕆᐊᖁᓪᓗᒍ ᐅᓪᓗᓄᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᑐᖔᓄᓪᓘᓐᓃᑦ. ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᒃᐸᑕ ᐃᖏᕐᕋᓕᕐᓗᓂᓗ, ᑕᐃᒪᓐᓇᑦᑕᐅᖅ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕆᕗᒍᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ.

ᓄᓇᕘᒥ ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᓄᖅᓯᒋᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᕿᓚᒻᒥᐅᓂᖅᓴᖅ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑐᑦ, ᐃᓱᒪᖅᓱᕈᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓂᐊᖅᐳᒍᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒋᔭᑦᑎᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᑕ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᓕᕐᓂᖅᐸᑕ. ᑭᓯᐊᓂ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᓈᒻᒫᓂᙱᒻᒪᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᐃᓐᓇᐸᓘᖕᒪᑕ, ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐸᕐᓇᒍᑕᐅᔪᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᓄᓇᕗᒻᒧᐊᖅᑕᐃᓕᖁᓪᓗᒍ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᑦᑕᐃᓕᒪᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᖃᔅᓯᑲᓪᓚᖕᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓂᒃ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᐳᑦ. ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᕗᖅ ᑖᒃᑯᓄᖓ. ᖃᓂᒌᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ, ᓴᓗᒪᓂᖅ ᓲᕐᓗ ᐊᒡᒐᕗᑦ ᐅᐊᓴᑦᑎᐊᖅᐸᒡᓗᒋᑦ, ᖃᓂᒪᒍᑦᑕ ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᐃᓐᓇᖅᐸᒡᓗᑕ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᑐᐊᒃᑯᕕᖕᒦᖃᑦᑕᖅᑐᑦ, ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᙱᓐᓂᕋᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑉᐳᑦ.

ᐳᐃᒍᖅᑕᐃᓕᒪᔭᕆᐊᖃᕆᕗᒍᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᔪᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᕐᒪᑕ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ, ᑖᒃᑯᓂᖓ ᒪᓕᖃᑦᑕᕐᒪᑕ. ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᖅᓯᒪᕗᒍᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓪᓗᑕ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᑕᒪᑦᑕᑦᑎᐊᖅ ᓂᕈᐊᖃᑦᑕᕋᑦᑕ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐊᑐᕈᒪᓪᓗᑕ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᔪᒪᓪᓗᑕᓗ ᖃᐅᑕᒫ ᐃᓅᓯᑦᑎᓐᓂ. ᐊᑐᖁᔭᐅᔪᓂᒃ ᓱᖁᑎᒃᓴᙱᑐᐃᓐᓇᕌᖓᑦᑕ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᓂᖅᓴᐅᓕᖃᑦᑕᖅᐳᒍᑦ.

ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᖅ ᐱᑕᖃᙱᓪᓗᓂᐅᔪᓐᓇᙱᑎᓪᓗᒍ, ᖃᐅᔨᒪᔪᒍᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᖁᔭᐅᔪᑦ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓱᓕ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᕐᒥ−ᐱᑕᖃᙱᑉᐳᖅ. ᐳᕙᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐅᓄᕈᓐᓃᖅᐹᓪᓕᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐱᕐᔪᐊᒻᒪᕆᐅᕗᖅ, ᐃᓄᐃᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓪᓗ, ᒪᓕᒍᒪᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᒪᓕᖁᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒋᔭᐅᖏᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓗᑕ ᐃᓚᕗᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᕗᓪᓗ ᓴᐳᑎᓯᒪᓇᓱᒡᓗᒋᑦ.

ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ

 

ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐱᓇᔪᖕᓂᕆᔭᖓᓄᑦ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᒃ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓯᒪᕗᑦ:

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᑦ

ᑭᓲᕙ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑑᓂᖓ?

ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑑᓂᖓ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᓯᑎᐱᕆ 3-ᒧᑦ ᓯᑎᐱᕆ 17-ᒧᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᐊᑐᕐᓗᓂ.

ᐃᓄᑐᐊᒃᑯᕕᖕᒦᑦᑐᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ

ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ (ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᐃᓄᑐᐊᒃᑯᕕᖕᒦᑦᑐᑦ)

ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᔫᑉ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ

ᑐᔪᕐᒥᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓄᑐᐊᒃᑯᕕᖕᒥ ᓯᑎᐱᕆ 7-ᖑᓕᕐᑎᓪᓗᒍ

ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᖅᑐᑦ

345

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ

335

ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ

680



 

 

 

ᐊᐅᓪᓚᖅᐸᒃᑐᑦ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ:

ᐊᐅᓪᓚᕐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᐊ

ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᑐᐊᒃᑯᕕᖕᒦᑦᑐᑦ

ᓯᑎᐱᕆ 7

54

ᓯᑎᐱᕆ 8

66

ᓯᑎᐱᕆ 9

65



 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᔪᑦ

ᓯᑎᐱᕆ 7−ᒥ ᐱᒋᐊᖅᖢᓂ, 5244−ᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᖅᓯᒪᔪᖃᖅᐳᖅ, 2604−ᖑᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᕈᑕᐅᔪᑦ.

ᑐᒃᓯᕋᕈᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ

#

%

ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ (ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓗᐊᙱᑦᑐᓪᓗ)

3782

72.1%

ᐊᖏᕐᑕᐅᙱᑦᑐᑦ

246

4.7%

ᐅᑕᖅᑭᔪᑦ

79

1.5%

ᐊᐅᓪᓚᕐᕕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᒃᑐᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᑦ

1137

21.7%

ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ

5244

100%



 

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ

ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᐊᕈᒪᔪᓄᑦ ᐃᒡᓗᓕᐅᕆᐊᖅᑐᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᕈᒪᔪᓄᑦ ᐃᒡᓗᓕᐅᕆᐊᖅᑐᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ, ᐃᕐᙲᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᓇᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐅᕙᓂ,  CPHOconstructionrequests@gov.nu.ca

ᐃᒡᓗᓕᐅᖅᑏᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᔪᑦ ᐃᓄᑐᐊᒃᑯᕕᖕᒥ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ: 1283

 

 

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑎᑦᑎᓇᓱᒡᓗᑕ ᑕᒪᑦᑕ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᕆᔭᕗᑦ! ᐳᐃᒍᖅᑕᐃᓕᒋᑦ: ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐊᓪᓕᕋᐃᓪᓗ ᐅᐊᓴᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ, ᖃᓂᒌᓗᐊᖅᑕᐅᓕᒪᕙᒡᓗᓯ, ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓂᑦ ᓈᓚᒃᐸᒡᓗᓯ, ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓗᑕᓗ ᖃᓂᒪᒍᕕᑦ.