ᒥᓂᔅᑕ ᓯᐅᑎᐊᐱᒃ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᕐᓂᐊᓕᖅᑐᖅ

ᒪᐃ 11, 2018

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ − ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐹᓪ ᖁᐊᓴ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖅᑲᐅᕗᖅ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᐅᔪᖅ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᓕᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓕᓴᐱ ᓯᐅᑎᐊᐱᐅᒻ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓄᑦ.

"ᒥᓂᔅᑕ ᓯᐅᑎᐊᐱᒃ ᒫᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᕐᒪᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᒥᓂᔅᑕᐅᓪᓗᓂ, ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᖢᓂ ᐱᓕᕆᓂᑯᒋᔭᖓ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᖁᓪᓖᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᓈᒻᒪᒋᑦᑎᐊᓕᒑᖕᒪᒍ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᒋᐊᒃᓴᖅ. ᓂᐱᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᒃᑯᒥᒋᔭᖏᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᑦᑎᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᑦᑎᓐᓄᑦ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᖁᐊᓴ.

ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᒥᓂᔅᑕ, ᔩᓂ ᐃᕼᐊᓗᐊᒃ, ᐊᕐᓇᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᓵᖅᐳᖅ ᑕᐃᒪᙵᑦ ᓄᕕᐱᕆ 2017−ᖑᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ. ᓯᕗᓕᖅᑎ ᖁᐊᓴ ᖁᔭᓕᓚᐅᖅᐳᖅ ᒥᓂᔅᑕ ᐃᕼᐊᓗᐊᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᑲᔪᑦᑎᐊᓚᐅᕐᓂᖓᓄᓪᓗ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒧᑦ ᐱᓕᕆᑎᓪᓗᒍ.

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᐅᔪᖅ ᒫᓐᓇᑲᐅᑎᒋ ᐱᒋᐊᖅᑐᖅ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᕼᐃᓗᕆ ᑲᐃᓯ
ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎ
ᓯᕗᓕᖅᑎ ᖁᐊᓴᐅᑉ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊ
867-975-5059
hcasey@gov.nu.ca