ᒥᓂᔅᑕ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᓯᔪᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒃᑰᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ

ᐄᑉᐳ 2, 2020

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᑦ 

ᒥᓂᔅᑕ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᓯᔪᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒃᑰᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ  

 

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᐃᐳᕈ 2, 2020)
 − ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒥᓂᔅᑕ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᔪᐊᔾ ᕼᐃᒃᔅ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᓯᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒃᑰᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᐳᕈ 16, 2020-ᒧᓄᑦ 

“ᓱᓕ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐃᓯᒪᔪᖃᙱᑦᑐᖅ ᓄᕙᔾᔪᐊᕐᓇᖅᑐᓕᓐᓂᒃ COVID-19 ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᓱᓕ ᓱᕐᕋᔾᔮᙱᓇᑦᑎᒍ ᐊᑦᓱᕉᑎᒋᔭᕗᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᖅᓯᒪᓗᑕ ᐅᔾᔨᖅᓱᑦᓯᐊᕐᓗᑕᓗ,” ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᒥᓂᔅᑕ ᕼᐃᒃᔅ. “ᓇᓗᙱᑦᑐᖓ ᑕᐃᒫᑦᓴᐃᓯᐊᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᕋᑦᑕ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑕᐅᒍᑎᖓ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᑲᔪᓯᒍᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ.” 

ᒫᓐᓇ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓕᒫᑦ ᑭᒃᑯᓕᒪᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᑎᓕᓯᒍᑎᐅᓯᒪᔪᑦ ᓱᓕ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᓖᑦ. 

“ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᑦ ᐃᑲᔪᖃᑕᐅᔪᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᑎᒥᒃᑯᓪᓗ ᖃᓂᒌᓗᐊᑦᑕᐃᓕᖃᑦᑕᕐᖓᑕ, ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᒋᑦᓯ ᓄᓇᖅᑲᑎᓯᓗ ᐊᑦᑕᓇᖅᑕᒦᑕᐃᓕᑎᒃᑭᑦ ᖃᓄᐃᑦᑕᐃᓕᑎᒃᑭᓪᓗ. ᐃᓘᓐᓇᑕ ᐃᑲᔪᖃᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᓱᒃᑲᐃᓪᓕᑎᑦᓯᒍᓐᓇᓂᕐᒥᓪᓗ ᐊᐃᑦᓱᕐᓘᑕᐅᒍᓐᓇᕐᓂᖓᓂᕐ ᓄᕙᔾᔪᐊᕐᓇᖅ COVID-19.” 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓄᕙᔾᔪᐊᕐᓇᖅ COVID-19 ᒥᑦᓵᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐅᕗᖓ:  

### 

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᑦᓴᖅ:

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ

ᑎᑎᕋᖅᑎ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᓴᕕᑲᑖᕐᒧᑦ

867-975-5059

cmacleod@gov.nu.ca