ᓯᕗᓕᖅᑎ ᓴᕕᑲᑖᖅ ᐅᐱᒍᓱᒃᐳᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂᑦ ᐊᕐᓇᒧᑦ

ᐅᑐᐱᕆ 11, 2018

ᓯᕗᓕᖅᑎ ᔫ ᓴᕕᑲᑖᖅ ᐅᓪᓗᒥ ᓴᖅᑭᑦᑎᖅᑲᐅᕗᖅ ᐅᑯᓂᖓ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂᑦ: 

"ᓄᓇᕐᔪᐊᒥᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂᑦ ᐊᕐᓇᐅᑉ, ᐱᕕᖃᕈᒪᕗᖓ ᐃᖅᑲᐅᒪᓗᒋᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᒋᓗᒋᓪᓗ ᓴᙱᓂᕆᔭᑦ, ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᑦ, ᐃᑲᔪᖕᓂᕆᔭᑦ ᐊᒃᓱᕈᑦᑎᐊᖅᐸᖕᓂᖏᓪᓗ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᓂᕕᐊᖅᓯᐊᓪᓗ ᓄᓇᕘᑉ ᓄᓇᓕᖏᓐᓄᐊᕆᓲᑦ, ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᑕᐅᑐᙳᐊᖅᑕᓄᓪᓗ.  

ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᑕᐅᑐᒃᐳᒍᑦ ᑲᑐᔾᔨᓂᒃᑯᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᓵᑕᒃᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᓂᕕᐊᖅᓵᓄᓪᓗ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᔪᑦ, ᐅᖃᖃᑎᒌᖃᑦᑕᖁᕙᒃᑲ ᑕᒪᑐᒪ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ. ᐊᑲᐅᙱᒃᑲᓗᐊᕐᓗᑎᒃ, ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒡᓗ. 

ᐊᖑᑕᐅᓪᓗᖓ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓪᓗᖓ, ᐊᑖᑕᐅᓪᓗᖓ, ᐊᑖᑕᑦᓯᐊᖑᓪᓗᖓ, ᐅᐃᖑᓪᓗᖓ, ᑕᐱᕆᔭᐅᓪᓗᖓᓗ ᐊᕐᓇᓄᑦ, ᐊᖏᕈᑎᒋᒃᑲᓐᓂᖅᐸᕋ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᖅ. ᐊᖏᖅᐳᖓ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᐊᕐᓗᖓ ᖃᐅᔨᕚᓪᓕᕐᓗᖓᓗ ᑐᑭᓯᕚᓪᓕᕐᓗᖓᓗ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᓂᕕᐊᖅᓵᓄᓪᓗ ᖃᐅᑕᒫᑦ, ᐊᕐᓇᐅᓂᖏᓐᓄᑐᐃᓐᓇᖅ. ᐊᖏᕈᑎᒋᒃᑲᓐᓂᕆᕙᕋ ᕿᒥᕐᕈᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᒫᓐᓇ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦᑕ ᐸᒡᕕᓵᕆᓂᖕᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑎᒃᓴᖃᕋᓗᐊᖕᒪᖔᑦᑕ ᐊᑐᒐᒃᓴᓂᒡᓗ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᖁᓄᔪᖕᓂᐊᖕᓂᖕᒧᓪᓗ ᐸᒡᕕᓵᖑᔪᑦ.  

ᐊᕐᓇᑦ ᓂᕕᐊᖅᓵᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᕆᐊᓖᑦ ᑭᓲᔪᒪᒃᐸᑕ, ᐱᔪᓐᓇᖕᓂᓕᒫᓐᓂᓪᓗ ᒐᕙᒪᕗᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᓂᖓ." ᐊᕐᓇᑦ ᓂᕕᐊᖅᓵᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᕆᐊᓖᑦ ᑭᓲᔪᒪᒃᐸᑕ, ᐱᔪᓐᓇᖕᓂᓕᒫᓐᓂᓪᓗ ᒐᕙᒪᕗᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᓂᖓ." 

### 

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ: 
ᑲᐃᑦ ᒪᒡᓚᐅᑦ 
ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎ 
ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᑉ ᔫ ᓴᕕᑲᑖᖅ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊᓂᑦ 
867-975-5059
cmacleod@gov.nu.ca