Nunavunmiut atuquyut ilitagiyukhat Ilagiaqtuqaqtunik Ubluanganik

Immaktirvia 1, 2018

Iqaluit, Nunavut – Ministautiluni munagiyainik Angiyuqaangit Uqaqtiupluni, Hivuliqti Paul Quassa atuquyu tamainun Nunavunmiunun ihaakharnik inungnun allanun talvani ilagiaqtuqaqtunik allani ukiulgit ublumi, ilitagiyaangat taima Ilagiaqtuqaqtunik Ubluangani Kanatami.

Ilagiaqtuqaqtunik Ubluanga ilitagiyauyuq akhurnaqtuq katitirutikharnik talvuuna Iningnikhanun, Iningniit, inulramiit iliqatigiiktukharnik ilihimayainik havakpakhimayainiklu, ikikliyumiqtitiyaangat avaliingaaknaitumik iningniuyunik, tiguaquplugitlu ilihimayainik, amiitpalaaqaqtunik, ilauyukharnik unalu munagidjutikharnik ilagiaqtuqaqtunik akungani.

"Inuit pitquhingni naunairutiqaqtuq taima hakugiktumik munagidjutikhaqaqtun inungnun allanun inulramiinun, iningninun, Iningnikharnunlu. Iningnikhat piqaqtun amigaitunik ilihimayangnik, ayuittiagiikhimayuniklu havakpakhimayainiklu iliqatigiiktukharnik uvaptingnik ikayugianganik itqaumayaangat hivikhavut, malikhautikharnik hivunikharnik, inuuhiptingni ihumaliurnikkutlu, havagianganik hivunikhaptingik," uqallaktuq Hivuliqti Quassa. " Akhurnaqtuq taima atuquhimaaquplugit ukuninga katitirutikharnik, taima Inuit pitquhingit ilihimayainik upiriyainiklu ihumagiyavut aulayaangat tamangnun ilituqhaiyaangatlu qanuq havagiaqtunik ubluq tamaat inuuhiptingni."

Avatquhimayut taima 1 hananik nunalipauyangit amigainiklu avikhimayut nunat ukiuktaqtungitlu ilitagiyut taima Imaruqtirvia 1 aulayuq taima Ilagiaqtuqaqtunik Ubluangani Kanatami.

"Atuquyunga tamainun Nunavunmiunun tiguaqulugu nuutaanguyuq auladjutikharnik allanun inungnun iningniuyut nukakhiuyuniklu nunalaaptingni ilitagiyaangat taman Ilagiaqtuqaqtunik Ubluangank. Ayungnaituq taima uqaqqatigilugit tiitukhutik, iliqatigiiktuniklu unipkaanginik ikayukhimaaqlugitlu qanurlikiak," uqallaktuq Hivuliqti Quassa.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Hillary Casey
Taigualiuqtit Titiraqtia
Havagviani Hivuliqtim Paul Quassa
867-975-5059
hcasey@gov.nu.ca