2018 Hivuliqtiup Katimayiingit Katimayiinginnut Taigualiurniqmut Aittuutit

Qiqaiyarviani 13, 2018

Niruarutikhat angmaqtuq uumunnga 2018 Katimayiingit Katimayiinginnut Taigualiurniqmut Aittuutit. Hivuliqtiuyuq Paul Quassa qinirhiayuq aitturiami inirniit ikayuqtut, akhuuquyut aadlanullu tuniyuq qanuqtut hakugiktigiami taigualiurniqmut ayuitaminik Nunavunmi.

Tamna 2018 Nunavut Katimayiingit Katimayiinginnut Taigualiurniqmut Aittuutit ilitariniaqtait kinaliqaak ikayuqtuq akhuuquyait aadlat aturiami Inuktut piliuriamilu taigualiurninngit ayuitaminik– uqarumik, titirarumik ukunuunaluuniit ihumaliuqtumik pipluni.

Niruaqlugu kinaliqaak akhuraaluk piyuq ikayuriami akhuuqugiami aadlat piliuriamikni taigualiurniqmut ayuitaminik– ilihaqtuq, sikuuqtittiinguyuq, nunallaani ikayuqtiuyuq, Inirnirmik havaqatilluuniit. Tamna akimayuq ilitariyauniaqtuq uuminnga atiliurhimayumik kakiutiyakhaq titiqqamiklu naunaitkutamik tuniyauniaqtuq Hivuliqtiuyumit Quassa ukiakhami.

Umikvikhaq niruarutimut Qiqaiyarluarviani May 31, 2018.

Katimayiuyut Timiuyunut Taiguaqnikkut Titiraqnikkullu Aittuutikhaq Niruarutikhaq

###

Niruarumaguvit kinamik naunairyuumirumaguvilluuniit, uqaqatigilugu:

Wende Halonen
Angayukhiuyuq Tuhaqtipkaiyuq Havaktinga
Kavamaliqiyikkut
867-975-6048
whalonen@gov.nu.ca